Lomakkeet

Tästä lomakepankista löydät Soiten täytettävät ja tulostettavat lomakkeet. Lomakkeet ovat pdf-muodossa.


Asiakirjapyyntö

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen käsittelyn tarkastuspyyntö 

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Tutkimuslupahakemus

Vahingonkorvaushakemus, esinevahingot

Valtakirja asioiden hoitamista varten K-P:n sosiaali- ja terveyspalveluky Soitessa

Authorization_to_represent (KPSHP).pdf


Terveyspalvelut

Asiakas- ja potilastietojen luovutusohje

Esitietolomake: Fysiatria ja kuntoutustutkimus

Esitietolomake: Työttömien terveystarkastus

Esitietolomake: äitiysneuvola

Form for medical case history for the maternity clinic

Hakemus mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluihin

Hoitotahtolomake (linkki THL:n sivuston lomakkeelle)

Ilmoitus terveysaseman valinnasta

Korjaamisvaatimus eResepti Kela.pdf

Korjaamisvaatimus reseptiarkisto Kela.pdf

Kuntoutujan kotiloman toimintakyvyn arviointi

Lokitietopyyntö Kela.pdf

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Psykiatrinen hoitotahto

Tarkastuspyyntö eArkisto ja eResepti Kela.pdf

Tiedonhallintapalvelun lokitietopyyntö Kela.pdf


Sosiaalipalvelut

Erityishuollon asumishakemus

Hakemus kunnan takautumissaatavan perimättä jättämisestä

Hakemus palveluasumiseen ja ikääntyneiden perhehoitoon

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista asunnon muutostöistä

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta

Hakemus tukihenkilöstä/tukiperheestä

Hakemus tukihenkilöksi/tukiperheeksi

Kauppakassipalvelu

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus

Kuljetushakutiedote

Lastensuojeluilmoituslomake

Lumisetelihakemus

Omaishoitotukihakemus

Ostopalveluhakemus

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Tarkista koti turvalliseksi

Toimeentulotukihakemus hautauskuluihin

Toimeentulotuki.pdf

Tuloselvityslomake kotihoito ja palveluasuminen

Vammaispalveluiden hakemukset