Lomakkeet

Tästä lomakepankista löydät Soiten täytettävät ja tulostettavat lomakkeet. Lomakkeet ovat pdf-muodossa.


Terveyspalvelut

Asiakas- ja potilastietojen luovutusohje.pdf

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö.pdf

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi.pdf

Ilmoitus terveysaseman valinnasta.pdf

Korjaamisvaatimus eResepti Kela.pdf

Korjaamisvaatimus reseptiarkisto Kela.pdf

Loki- ja luovutustietojen tarkastuspyyntö.pdf

Lokitietopyyntö Kela.pdf

Mielenterveyskuntoutujien asumis ja tukipalvelut hakemus.pdf

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus.pdf

Tarkastuspyyntö eArkisto ja eResepti Kela.pdf

Tiedonhallintapalvelun lokitietopyyntö Kela.pdf

Tiedonsaantipyyntö_itseään koskevasta asiakirjasta.pdf

Valtakirja Kokkolan sote.pdf

Valtakirja asioiden hoitamista varten K-PKSssa.pdf


234_yth_Lokitietojen_tarkistuspyyntolomake (KPSHP).pdf

291_yht Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus (KPSHP).pdf

292_yth_Rekisteritietojen tarkistuspyyntö (KPSHP).pdf

293_yth_Oikaisuvaatimus potilastiedot (KPSHP).pdf

294_yth_Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi (KPSHP).pdf

Authorization_to_represent (KPSHP).pdf

Hoitotestamentti_THL_ja_Kiuru.pdf


Sosiaalipalvelut

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö.pdf

Erityishuollon asumishakemus.pdf

Hakemus kunnan takautumissaatavan perimattä jättämisestä.pdf

Hakemus palveluasumiseen ja ikääntyneiden perhehoitoon

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta

Kauppakassi sopimus

Kotipalveluhakemus lapsiperheet.pdf

Kuljetushakutiedote.pdf

Lastensuojeluilmoituslomake huoli lapsesta.pdf

Lumisetelihakemus

Omaishoidontuki

Ostopalveluhakemus

Sosiaalihuollon asiakas Asiakirjapyyntö.pdf

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Toimeentulotukihakemus hautauskuluihin.pdf

Toimeentulotukihakemus Opiskelijan olosuhdeselvitys.pdf

Toimeentulotuki.pdf

Vammaispalveluiden hakemukset