Tätä lomaketta voit käyttää, kun haluat pyytää yksittäisiä itseäsi koskevia terveydenhuollon potilasasiakirjoja/sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja.

Julkisuuslain (621/1999) 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta. Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. Asiakas/potilastietojen luovutuksesta tehdään aina merkintä potilas/asiakasrekisteriin.

Röntgenkuvia ei voida toimittaa sähköisesti.

Rekisterinpitäjä: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Osoite: Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola


Valitse rekisteri:


Nimi (tarvittaessa myös entiset nimet)

Henkilötunnus

Mitä tietoja halutaan (esim. Käynti)

Aika, jolta tiedot halutaan

Toimitusosoite (tarvittaessa)

Puhelinnumero

Muut tarvittavat tiedot