Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asunnon muutostyöt

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoistaan. Suoritettaessa korvausta asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Muutostöiden välttämättömyys arvioidaan vaikeavammaisen henkilön tarpeista lähtien. Välttämättömät muutostyöt ovat asiakkaalle maksuttomia. Korvattaviksi tulevat tarpeenmukaiset, todelliset ja kohtuullisena pidettävät kustannukset. Asunnon peruskorjaustoimenpiteet eivät kuulu vammaispalvelulain mukaisen korvauksen piiriin.

Mikäli asiakas on teettänyt muutostyöt itse, asunnon muutostöistä aiheutuvia kustannuksia voi hakea myös jälkikäteen kuuden (6) kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa tositteet tehtyjen muutostöiden kustannuksista. Kustannusten korvaamista koskevassa päätöksessä  noudatetaan edellä mainittuja kriteerejä.

Muita korvaustahoja

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. 

ARA myöntää avustusta sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, millä mahdollistetaan liikuntarajoitteisen henkilön pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin.

Linkit:


Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vammaispalvelulain mukaan asunnon muutostöiden ohella korvataan asuntoon kiinteästi kuuluvien välineiden tai laitteiden hankinnasta aiheutuvat tarpeenmukaiset ja kohtuullisena pidettävät kustannukset. Kustannusten kohtuullisuus arvioidaan suhteessa vammasta aiheutuvaan tarpeeseen. Vammaispalvelulain nojalla korvattavia välineitä ja laitteita voivat olla esimerkiksi nostolaitteet, porrashissi, turvahälytysjärjestelmät ja sähköinen ovenavausjärjestelmä. Välineet ja laitteet hankitaan yleensä Soiten omistukseen ja annetaan korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi.

Muut apuvälineitä myöntävät tahot

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettäviä apuvälineitä voi tiedustella Soiten apuvälinekeskuksesta. 

Linkki: Apuvälinetoiminta

Yhteystiedot

Asunnon muutostyöt
Puhelinaika ma-pe klo 9-12
puh. 040 804 2122