Harjoittelun päättyessä

Harjoittelun arviointi

Opiskelijan harjoittelun arviointi tapahtuu palautekeskusteluissa, joita järjestetään harjoittelujakson puolivälissä ja harjoittelujakson päättyessä.

Palautekeskusteluihin osallistuvat opiskelija, ohjaava opettaja ja opiskelijaohjaaja. Arvioinnissa tarkastellaan harjoittelujaksoa, sen tavoitteita, arvioidaan opiskelijan suorituksia ja asetetaan tavoitteita seuraavalle harjoittelujaksolle. Perusteltu arviointi pohjautuu kriteereihin, joiden taustalla ovat ammattihenkilön ammattitaitovaatimukset. Samoin harjoittelun hylkäämisen perusteet on yhteisesti sovittuja. Opiskelija arvioi harjoitteluaan suullisesti ja kirjallisesti. Oppimista tukevassa arvioinnissa opiskelijaa tuetaan tarkastelemaan jatkuvasti asioita suhteessa omaan tieto-, taito- ja arvoperustaansa, aikaisempiin opintoihinsa sekä koulussa ja harjoittelussa oppimiinsa asioihin. 

Opiskelijan palaute harjoittelujaksosta

Haluamme kehittää opiskelijaohjausta ja toivomme kaikkien käytännön harjoittelussa olleiden opiskelijoiden antavan palautteen jokaisen harjoittelujakson jälkeen internet-sivuillamme. Palautteet annetaan nimettömänä ja käsitellään opiskelijaohjauksen yhteistyöryhmässä ja vastuualueilla.