Soite ➔ Kehittämistoiminta ➔

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Muutostyö jatkuu 2019


LAPE ei lopu, vaan muuttaa muotoaan ja muutostyö jatkuu. LAPE-muutosagentti jatkaa kehittämistyön juurruttamista vuonna 2019. Muutosagentin kumppanina erityisesti yhdyspinnalla tehtävässä työssä toimii pohjoisen yhteistoiminta-alueen (Keski-Pohjanmaa, PohjoisPohjanmaa, Kainuu ja Lappi) yhteinen kunta-agentti, jonka tehtävä on olla erityisesti sivistystoimen tukena.
 
Maakuntaan on nimetty LAPE-yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa valmistella ja yhteen sovittaa maakunnan ja kuntien yhdyspintaan liittyviä asioita lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta, edistää kattavaa lapsivaikutusten arviointia sekä seurata ja arvioida lasten ja nuorten hyvinvointia sekä palvelukysyntää.
 
Valtio rahoittaa jokaiseen maakuntaan sivistystoimen ja soten johtoa ja päättäjiä valmentavan koulutuksen eli LAPE-Akatemian. Valmennus luo yhteistä lapsilähtöistä tahtotilaa jatkoon. Akatemia käynnistyy 20.3.2019 Helsingin Paasitornissa pidettävässä starttipäivässä. Myös kansallisen lapsistrategian valmistelu on alkanut, lisätietoa valmistelusta https://minedu.fi/lapsistrategia


Perhekeskustoimintamallin vakiinnuttamisen tavoitteena on maakunnan ja kuntien lapsi- ja perhepalveluiden toimiminen yhtenä kokonaisuutena, jolla halutaan edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Keski-Pohjanmaalle on kehittymässä kolme verkostomaista perhekeskusta, joiden toimijoiden keskeinen verkostomainen yhteistyö vaatii toiminnan yhteistä suunnittelua ja johtamista, matalan kynnyksen tuen kehittämistä sekä tiedottamista. Konkreettisina esimerkkeinä Lapset puheeksi -toimintamallin ja Lapsiperheiden palveluohjauksen kehittäminen maakunnallisen perhekeskustoiminnan sydämeksi. Käytäntöjen yhtenäistämisen ja perhelähtöisten toimintamallien juurruttamisen tukena onkin Keski-Pohjanmaan alueella aloittanut kaksi perhekeskuskoordinaattoria, joihin voit olla yhteydessä maakunnan lapsiperhepalveluihin liittyvissä asioissa.


Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta.

Muutosta tehdään kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria.

Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa vahvistaminen. Tärkeä lähtökohta on lisätä lasten, nuorten ja perheiden osallistumista palveluidensa suunnitteluun.

Vanhemmuuden tukea ja matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan. Oikea-aikainen tuki lisää palveluiden vaikuttavuutta. Kustannussäästöjä saadaan aikaan, kun korjaavien palveluiden kuten huostaanottojen ja laitoshoidon tarve vähenee.

Valtakunnallisesti muutokseen on varattu rahoitusta vuosille 2016–2018 yhteensä 40 miljoonaa euroa. Valtaosa rahoituksesta suunnataan maakuntien ja kuntien muutostyöhön. Keski-Pohjanmaan maakunnan LAPE-muutostyöhön on myönnetty valtionavustusta kokonaisuudessaan n. 1,1 milj. euroa.

Muutos tehdään yhteistyössä valtion, kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.Tulevaisuuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristö otetaan muutostyoössä huomioon. Maakunnissa ja sen alueella sijaitsevissa kunnissa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut sovitetaan yhteen lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi.

Hankkeesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Työtä tehdään yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, oikeusministeriön ja muiden ministeriöiden, Kuntaliiton, Opetushallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kirkkohallituksen sekä useiden alan järjestöjen kanssa.

Keski-Pohjanmaan LAPE-muutostyö

Keski-Pohjanmaalla LAPE-muutostyötä ohjaa, koordinoi, tukee ja arvioi Keski-Pohjanmaan LAPE-ryhmä yhteistyössä kuntien LAPE-ryhmien kanssa. Keski-Pohjanmaan LAPE-ryhmän puheenjohtaja on Tarja Oikarinen-Nybacka ja sihteeri Marjo Andtbacka. Keski-Pohjanmaan LAPE-muutosagentti on Anne Saarela.

Keski-Pohjanmaan LAPE-hanke (Keski-Pohjanmaa Lapsi- ja perhepalvelu-maakunnaksi – KP LAPE) käsittää neljä toisiinsa nivoutunutta kehittämiskokonaisuutta:

 1. Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos
 2. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
 3. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
 4. Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen

KP LAPE -hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Soite (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä). KP LAPE -hankkeen projektipäällikkö on Andreas Blanco Sequeiros. 

KP LAPE -hankkeen kokonaisbudjetti on n. 1,5 milj. euroa vuosille 2017-2018.

Kohti kokonaisvaltaista muutosta

Palvelut, toiminta ja asiakkaiden tarpeet eivät kohtaa. Palvelut ovat hajautuneet monelle sektorille ja moneen toimipisteeseen. Ne on järjestetty pääosin hallintokunta- ja organisaatiolähtöisesti. Asiakastiedot ovat hajautuneet lukuisiin asiakirjoihin ja rekistereihin.

Ilman muutosta palvelut eivät pysty vastaamaan merkittäviin terveys- ja hyvinvointihaasteisiin kuten lasten ja nuorten eriarvoistumiseen, mielenterveysongelmien vaikeutumiseen, lastensuojelutarpeen kasvuun ja huoltajuuskiistojen lisääntymiseen.

Mistä palveluista on kysymys?

Ihan kaikista:
 • Lasten, nuorten ja perheiden terveyspalveluista
 • Lapsiperheiden sosiaalipalveluista kuten kotipalvelusta, perhetyöstä ja kasvatus- ja       perheneuvoloista
 • Varhaiskasvatuksesta
 • Koulusta sekä koulun terveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin ja psykologin palveluista
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminnasta ja muusta yhdessä tekemisestä
 • Nuorisotyöstä, kirjastosta ja kulttuuripalveluista
 • Lasten, nuorten ja vanhempien tukemisesta esimerkiksi terveys-, alkoholi-, väkivalta- tai rahaongelmien ratkaisemiseksi
 • Vanhempien erotilanteen palveluista
 • Lastensuojelusta

Muutosohjelmaa ohjaavat periaatteet

Lapsen oikeudet ja lapsen etu        Voimavarojen vahvistaminen

Lapsi- ja perhelähtöisyys                 Perheiden monimuotoisuusOdotettavissa olevat tulokset

Kustannuksissa vuonna 2019:
 • Kun korjaavien palveluiden tarve ja huoltajuuskiistat vähentyvät, saadaan aikaan huomattavia kustannussäästöjä.
 • Kun toiminta on kustannustehokkaampaa, pienevät budjetit riittäät paremmin.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa vuonna 2025:
 • Lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuus on lisääntynyt, eriarvoisuus vähentynyt sekä erilaisuus ja monimuotoisuus on opittu ottamaan huomioon.
 • Lasten, nuorten ja perheiden omat voimavarat, elämänhallinta, autetuksi tulemisen sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemukset ovat vahvistuneet.

Yhteystiedot

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)soite.fi


Keski-Pohjanmaan LAPE-muutosagentti
Anne Saarela
puh. 040 804 5456


Perhekeskuskoordinaattori
Suvi Pokela
puh. 040 804 2144


Perhekeskuskoordinaattori
Silva Sevola
puh. 040 804 2172 


Kehittäjäsosiaalityöntekijä
SyTy!-hankekoordinointi
Oili Hagström
puh. 040 804 2157


Linkit ja materiaalit


Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) -malli KP LAPE


LAVA - Lasten ja nuorten neuropsykiatriset palvelut (NEPSY)


LAVA - Lasten päivystys

Koulutuspäivä opiskeluhuollosta 20.9.2018

Perhekeskusseminaari 22.2.2018

KP LAPE hankesuunnitelma

KP LAPE menotosite

LAPE yleiset esitteet