Soite ➔ Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 

Valtakunnallisessa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden uudistuksessa rakennetaan uusi hallinnollinen rakenne vastaamaan palvelujen järjestämisestä. Jatkossa hyvinvointialueet järjestävät maakunnissa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue muodostuu Soitesta, Pelastuslaitoksesta sekä osasta Keski-Pohjanmaan kuntien ja kaupunkien työntekijöistä (esimerkiksi koulukuraattorit ja -psykologit) ja kolmesta Kårkullan yksiköstä. 

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.  Uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Siirtämällä palveluiden järjestämisvastuu kuntia suuremmille itsehallinnollisille alueille alueellinen tasa-arvo toteutuu paremmin. 


Hyvinvointialueen hallinto ja päätöksenteko

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. 

Hyvinvointialueelle valitaan aluevaaleissa aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaltuusto päättää muun muassa hyvinvointialuestrategiasta, hallintosäännöstä sekä talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.


Aluevaalit 2022

Aluevaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleissa. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Vuodesta 2025 lähtien aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa. 

Jokainen aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan hyvinvointialuelain mukaiset vähimmäismäärät valtuutettuja. Hyvinvointialuelain mukaan pienimmillä alueilla valitaan vähintään 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89 valtuutettua. Keski-Pohjanmaa kuuluu pienimpiin hyvinvointialueisiin ja sen valtuustoon valitaan ensimmäisissä aluevaaleissa vähimmäismäärä eli 59 valtuutettua. 


Aluevaalien aikataulu


Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:
 • vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
 • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
 • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle:  viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12.–18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12.–15.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022 
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Lue lisää vaaleista Oikeusministeriön vaalit.fi-sivustolta

Mitä uudistus merkitsee hyvinvointialueen asukkaille?


Lapsiperheelle

Lapsiperheet saavat apua nopeasti ja helposti yhdellä yhteydenotolla Perhekeskuksesta. Perhekeskuksessa lapsiperheet saavat ohjausta vanhemmuuteen ja perhevalmennusta raskausajasta murrosikäisiin saakka. Perhekeskuksen ohjauksen keskiössä on ryhmämuotoinen vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen. Ikäihmiselle

Ikäihmiset saavat oikeita palveluita ja oikeaan aikaan, joiden avulla he voivat toimia itsenäisesti ja asua turvallisesti kotona niin pitkään kuin haluavat. Laadukkaat ja asiantuntevat palvelut tukevat ikäihmisen toimintakykyä ja kuntoutumista, jota toteuttavat tutut ja turvalliset sote-ammattilaiset. Sähköiset palvelut  parantavat palveluiden saatavuutta ja tukevat ikäihmisten saamaa hoitoa. Kuntoutujalle
Erilaisissa kuntoutumisen tarpeessa olevien asiakkaat saavat tukea varhaisessa vaiheessa. Kuntoutuminen käynnistyy nopeasti ammattilaisten neuvonnalla ja ohjauksella. Kuntoutuksessa korostuu vahva palveluohjaus ja nopea vaikuttaminen työ- ja toimintakykyyn. Työ- ja toimintakykyä tuetaan monialaisen työryhmän arvioinnilla ja ohjauksella.  Kotikuntoutus on osa kotiin vietäviä palveluita. 


 Monia palveluita tarvitsevalle asiakkaalle

Jos elämäntilanne on kuormittunut ja asukas tarvitsee tukea ja apua useista sote-palveluista, palvelut sovitetaan yhteen asiakkaalle parhaalla tavalla. Asiakkaan tuen ja avun tarpeet kartoitetaan monialaisesti ja asiakkaalle nimetään omatyöntekijät. Asiakas tulee kuulluksi ja saa oikea-aikaista apua tilanteeseensa. Nimetyt omatyöntekijät tukevat asiakasta kaikissa palveluiden eri vaiheissa. Sote-ammattilaiselle
Sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisen työ on moniammatillista ja muuttuvaa. Muuttuvassa työympäristössä työskentelee hyvinvoivia ja hyvin johdettuja sote-ammattilaisia, jotka osallistuvat oman työnsä kehittämiseen ja organisointiin aktiivisesti. Ammattilaiset hyödyntävät työssään yhä useammin digitaalisia ratkaisuja ja apuvälineitä. Asiakkaiden, potilaiden ja muiden sote-ammattilaisten kanssa kommunikoidaan nykyistä useammin etäyhteyksiä hyödyntäen.Hankkeet hyvinvointialueen valmistelun tukena

Keski-Pohjanmaalla uudistustyötä viedään eteenpäin Soite 2.0:ksi nimetyssä kokonaisuudessa, joka sisältää Tulevaisuuden sote-keskus sekä Rakenneuudistus-hankkeet.  Hankkeissa toimintaa kehitetään kohti hyvinvointialuetta.

Päämääränä on, että kaikki saavat laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita yhdenvertaisesti. Painopiste siirtyy peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Keskeistä on palveluiden saatavuuden parantaminen ja hoitoon pääsyn nopeuttaminen. Tulevaisuudessa Soiten sote-keskuksen asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta. Soite 2.0 etenee suunnitelmien mukaisesti osahankkeissa.

Tietoa valtakunnallisesta sote-uudistuksesta

Lisää tietoa saat soteuudistus.fi-verkkosivuilta.


Pelastustoimi uudistuu osana sote-uudistusta

Osana sote-uudistusta pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen. 

Uudistuksessa turvataan pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys synergiaedun tuottamiseksi muun muassa ensihoidossa. Pelastuslaitokset hoitavat pelastustoimen käytännön tehtävät alueellaan. Hyvinvointialueen asukkaille pelastustoimen uudistus näkyy parantuneena ja yhdenmukaisempana palveluna. Lisää pelastustoimen uudistuksesta saat sisäministeriön verkkosivuilta.


Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

Väliaikaisen valmistelutoimielimen (Vate) tehtävänä on huolehtia niistä voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä ennen aluevaltuuston toimikauden alkua 1.3.2022. 

Vaten valmistelee uuden organisaation hallinnon järjestämistä koskevaa päätöksentekoa. Lisäksi se vastaa valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta. Vaten valmisteltaviksi tulevat esimerkiksi ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista. 

Keski-Pohjanmaan väliaikainen valmistelutoimielin koostuu 9.8.2021 alkaen seuraavista asiantuntevista viranhaltijoista:


Sairaanhoitopiiri & sosiaali- ja perusterveydenhuolto:
Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi (pj) (varajäsen hallintolakimies Vilma Kiilunen)
Muutosjohtaja Eija Kellonkoski-Kari (varajäsen hankintajohtaja Anne Harjunpää)
Talousjohtaja Pasi Hämäläinen (varajäsen talouspäällikkö Tiina Högnabba)
Henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä (varajäsen toimialuejohtaja Andreas Blanco Sequeiros) 
Tietohallintojohtaja Mika Kivelä (varajäsen pelastuspäällikkö Jukka Kangasvieri)

Kehitysvammahuollon erityishuoltopiiri:
Toimialuejohtaja Tanja Witick (varajäsen palvelualuejohtaja Sari Valkama)

Pelastustoimi:
Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen (varapj) (varajäsen pelastuspäällikkö Jouni Leppälä)

Vaten esityslistat ja pöytäkirjat
Muistiot