Keski-Pohjanmaan OTE-hanke

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)- hanke on hallituksen kärkihanke. Sen tavoitteena on lisätä merkittävästi osatyökykyisten työssä pysymistä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Kärkihanke koostuu kahdeksasta projektista. KP OTE- on yksi kärkihankkeen projekti, (nro.4/ Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen).

KP OTE -hankkeen päätavoite on sovittaa yhteen eri organisaatioiden toimintaa ja koordinoida niistä johdonmukaisia ja selkeitä toimintamalleja parantamaan osatyökykyisten kuntalaisten osallisuutta työelämässä ja sosiaalisissa yhteisöissä. Päällekkäisyyksiä poistamalla ja yhteistyötä lisäämällä palveluista saadaan toiminnallisesti ja taloudellisesti nykyistä tehokkaampia.  Hankkeen vaikutuksesta paranevat edellytykset osatyökykyisten työllisyystilanteen ja sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi.

Hankkeessa toteutettavat teemat ovat: 1. KP OTE -foorumi 2. Työtoiminnasta töihin   3. Opinnoista töihin 4. Osallisuutta tukeva toiminta. 


Keski-Pohjanmaan OTE –foorumi 

Maakunnan kuntien, kuntayhtymien, yritysten ja yhdistyksien ylimmän tason johdolle järjestetään KP OTE-foorumitapaamisia, joissa käsitellään osatyökykyisten mahdollisuuksia sijoittua työelämään. Tavoitteena on käynnistää toimintakulttuurin muutos ja vahvistaa vastuunkantoa siitä, että mahdollisimman harva osatyökykyinen syrjäytyisi työelämästä.  KP OTE-foorumin tavoitteet asetetaan hankkeen alkuvaiheessa järjestettävässä OTE-foorumissa. Hankkeen aikana on tarkoitus luoda Keski-Pohjanmaalle maakunnallinen KP OTE –toimintamalli, jonka seuranta ja vahvistaminen juurrutetaan maakuntaorganisaatioon ja jota sovelletaan hankkeeseen osallistuvissa työyhteisöissä julkisella, yksityisellä ja järjestösektorilla.


Työtoiminnasta töihin

 1. Työllistymispotentiaalin tunnistaminen 
  Kartoitetaan eri organisaatioissa ja eri asiakasryhmien kohdalla käytössä olevat kriteerit työtoiminnassa oleville henkilöille. 
 2. Työllistymismahdollisuuksien arviointi 
  Kartoitetaan aiheeseen liittyvät käytännöt maakunnan eri organisaatioissa (TYP, Ohjaamo, Kokkotyösäätiö sr, KPSPY ry, toimintakeskukset). Arvioidaan näiden soveltuvuutta. Osallistutaan valtakunnalliseen yhteistyöhön teeman osalta. Otetaan käyttöön yhtenäisiä hyviä käytäntöjä arvioinnissa. 
 3. Palveluohjaus
  Päivitetään osatyökykyisten tarvitseman asiakasohjauksen sisällöt palveluista ja otetaan käyttöön Soiten, TE-toimistojen ja yhdistyksien ja vastaavien neuvonta- ja tiedotuspalvelun osana. 
 4. Palveluiden kehittäminen
  Teemaryhmä analysoi alkukartoituksen pohjalta maakunnan toiminta-malleja osatyökykyisten työllistämiseen ja laatii niiden pohjalta KP OTE-toimintamallin vuoteen 2019 mennessä.
 5. Pitkäkestoinen tuki 
  Osallistutaan selvityksen tekemiseen yhteistyössä hankkeen valtakunnallisten ja maakunnallisten työllisyyttä edistävien tahojen kesken. Kehittäjäasiakasryhmä osallistuu ideointiin ja mallin työstämiseen.


Opinnoista töihin

 1. Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen
  Luodaan oppilaitoksille poimintakriteerit erityisistä syistä työelämään siirtymisessä tarvitsevien oppilaiden tunnistamisessa. Lisäksi luodaan uutta yhteisymmärrystä siitä, miten olisi toivottava menettelytapa opinnoissaan kehnosti pärjäävien ja opintosisältöjen tasolle yltämättömien opiskelijoiden valmistuessa ammattiin. Teemaryhmä työstää menettelytavan kuvauksen tästä teemasta. Hyödynnetään erityisammattioppilaitos LUOVIn ja KPEDUn yhdessä Kokkotyö-säätiön kanssa kehittämiä toimintamalleja ja kokemuksia.
 2. Palveluohjaus
  Kootaan osatyökykyisen opiskelijan tai opinnoista valmistuneen tarvitsemista palveluista ajantasainen työllisyyden edistämisen verkkotiedotusaineisto, joka välitetään opiskelijaohjausta, palveluohjausta ja asiakasohjausta tekeville kuraattoreille, opinto-ohjaajille, sosiaaliohjaajille ja sosiaalityöntekijöille, ja nuorisotyöntekijöille. Aineisto julkaistaan myös internetissä sopivalla esim. hankkeiden kanssa yhteisellä palstalla. 
 3. Palveluiden kehittäminen
  Kehitetään nykyisiä palveluja ja lisätään niihin hankkeen väliarvioinnissa hyviksi käytännöiksi arvioituja toimintamalleja. 
 4. Työnantajayhteistyö
  Kehitetään työssäoppimista, mukautusten käyttöä sekä työhönvalmennusta. 

 

Osallisuutta tukeva toiminta 

 1. Tuen tarpeen tunnistaminen 
  Kartoitetaan maakunnan omissa organisaatioissa käytössä olevia ja muualla yleisimmin käytettyjä toimintamalleja tunnistaa ja löytää ne heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat työllistymistä edistävien toimien sijaan tai ohella osallisuutta ja toimintakykyä tukevaa toimintaa joko pysyvästi tai ennen siirtymistä työllistymistä edistävien palveluiden piiriin. 
 2. Tuen tarpeen arviointi
  Arvioidaan yhteistyössä tuen tarpeessa olevien henkilöiden tarpeita, toiveita ja vahvuuksia. Hyödynnetään jo käytössä olevia arviointimalleja. Arvioidaan ja kehitetään näitä ja otetaan ne yhteiseen käyttöön.
 3. Toiminnan kehittäminen
  Kehitetään matalan kynnyksen toimintaa, etsivää sosiaalisen kuntoutuksen palvelua ja ryhmätoimintaa henkilöille, jotka ovat vaarassa jäädä palveluiden ulkopuolelle. Toiminnassa hyödynnetään alkukartoituksessa saatuja tietoja jo olemassa olevista erilaisista palveluista, kuten vapaaehtoistyö, yhdistys- ja harrastustoiminta. Tavoitteena on tiedon kokoaminen ja sen koottu tiedottaminen asiakkaille, omaisille, läheisille, sekä palveluohjausta ja asiakasohjausta tekeville ja muille ammattilaisille.


Hankkeessa tuotettavat materiaalit, pöytäkirjat ja suunnitelmat julkaistaan Innokylässä.


Yhteystiedot

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi(at)soite.fi


KP OTE-hanke projektipäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä
Anu Pippola
puh. 040 4892 145


KP OTE-hanke projektityöntekijä
Mikko Nikkilä
puh. 040 8042 499


KP OTE-hanke projektityöntekijä
Tinna Roiha
puh. 040 8042 498


KP OTE-hanke projektityöntekijä
Eija Wargh
puh. 040 8042 497


Projektisihteeri
Marjo Andtbacka
puh. 040 806 5107