Soite ➔ Kehittämistoiminta ➔

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

TERVETULOA JUHLIMAAN LASTEN OIKEUKSIA 21.11.18

Keski-Pohjanmaan LAPE järjestää osana LOISTAVAA -kulttuuriviikkoa Lasten oikeuksien päivän ympärille kaksi tapahtumaa keskiviikkona 21.11 Kokkolan kaupungintalolla. Tapahtumat tarkoitettu koko maakunnan toimijoille ja perheille.

Päivällä lastenpsykiatri Jari Sinkkonen luennoi ammattilaisille lapsen ja nuoren terveestä ja epäterveestä aggressiosta klo 14:00-16:00. Lapsen_oikeuksien_viikko_SINKKOSEN_luento_ammattilaisille_21.11.2018.pdf

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/FD6F8391E7FE9212
 
Illalla koko perheen Aarresaari -tapahtuma klo 17:00-20:00, jossa tekemistä lapsille, sekä Sinkkosen luento lapsen ja nuoren hyvän itsetunnon tukemisesta klo 18:00.

Lasten_oikeuksien_aarresaari.pdf

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/45F5A8FA789B4FFC

Tervetuloa!Neuropsykiatrinen lapsivaikutusten arviointi (Nepsy LAVA)

KP LAPEssa toteutamme Soiten lasten ja nuorten neuropsykiatrisista palveluista lapsivaikutusten arviointia (LAVA).  Se on Suomen ensimmäinen yhdyspinta LAVA sote:n ja sivistyksen väillä. LAVAn lähtökohtana on Soiten palvelut, mutta se tuottaa kokonaisnäkymän Soiten lasten ja nuorten neuropsykiatristen palveluiden, varhaiskasvatuksen/opetuksen, vanhempien, lasten ja nuorten näkökulmasta.

Arvioinnin laadullista osuutta varten olemme tehneet erilliset kyselyt suomen- ja ruotsinkielellä sote-työntekijöille, sivistystoimen työntekijöille (varhaiskasvatus/opetus), vanhemmille ja lapsille/nuorille. Lasten ja nuorten kysely on porrastettu ikäryhmiin 7-12v, 13-16v ja 17-25v. Nuorimpien lasten kysely on ohjattu täyttämään vanhemman kanssa yhdessä.


Vanhempien kysely on tarkoitettu alle 25 -vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille, joiden lapsella on joitakin neuropsykiatrisia oireita kuten keskittymisvaikeuksia, oppimisvaikeuksia, aistipoikkeavuuksia, sosiaalisten taitojen haasteita tai ajanhallinnan haasteita.

suomenkielinen: https://link.webropolsurveys.com/S/D1FEBC0832ED8662

på svenska: https://link.webropolsurveys.com/S/4420B73CD0526494


Lasten ja nuorten kysely on tarkoitettu 7-25 -vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on vaikeuksia keskittymisessä, oppimisessa, ajan hallinnassa, tunteiden tunnistamisessa ja säätelyssä, kaverisuhteissa tai asioiden hoitamisessa.

suomenkielinen: https://link.webropolsurveys.com/S/58D44E34C82D9C5B

på svenska: https://link.webropolsurveys.com/S/3B992B5B9AC205D6


Varhaiskasvatus/opetus

suomenkielinen: https://link.webropolsurveys.com/S/2E6FF7F23E6E706F

på svenska: https://link.webropolsurveys.com/S/DCC172E47842C09A

 

Sote

suomenkielinen: https://link.webropolsurveys.com/S/6C0144794DEA7DE9

på svenska: https://link.webropolsurveys.com/S/7CB6BCE59D4AECD1KPLAPE:n yhteiskehittämispäivä

Sivistys- ja sote-palveluiden henkilöstö, johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt, järjestöjen ja seurakuntien henkilöstö, vapaaehtoistoimijat ja luottamushenkilöt, äidit, isät, lapset ja nuoret jakamaan LAPE muutostyön kokemuksia ja vahvistamaan monitoimijaista yhteistyötä YHDESSÄ ONNISTUMME Keski-Pohjanmaan LAPEn yhteiskehittämispäivään 9.11.18 klo 9-15 Kokkolan kaupungintalon Kokkola-saliin. 

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet Yhteiskehittamispaiva_9.11..pdfLapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta.

Muutosta tehdään kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria.

Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa vahvistaminen. Tärkeä lähtökohta on lisätä lasten, nuorten ja perheiden osallistumista palveluidensa suunnitteluun.

Vanhemmuuden tukea ja matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan. Oikea-aikainen tuki lisää palveluiden vaikuttavuutta. Kustannussäästöjä saadaan aikaan, kun korjaavien palveluiden kuten huostaanottojen ja laitoshoidon tarve vähenee.

Valtakunnallisesti muutokseen on varattu rahoitusta vuosille 2016–2018 yhteensä 40 miljoonaa euroa. Valtaosa rahoituksesta suunnataan maakuntien ja kuntien muutostyöhön. Keski-Pohjanmaan maakunnan LAPE-muutostyöhön on myönnetty valtionavustusta kokonaisuudessaan n. 1,1 milj. euroa.

Muutos tehdään yhteistyössä valtion, kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.Tulevaisuuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristö otetaan muutostyoössä huomioon. Maakunnissa ja sen alueella sijaitsevissa kunnissa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut sovitetaan yhteen lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi.

Hankkeesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Työtä tehdään yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, oikeusministeriön ja muiden ministeriöiden, Kuntaliiton, Opetushallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kirkkohallituksen sekä useiden alan järjestöjen kanssa.

Keski-Pohjanmaan LAPE-muutostyö

Keski-Pohjanmaalla LAPE-muutostyötä ohjaa, koordinoi, tukee ja arvioi Keski-Pohjanmaan LAPE-ryhmä yhteistyössä kuntien LAPE-ryhmien kanssa. Keski-Pohjanmaan LAPE-ryhmän puheenjohtaja on Tarja Oikarinen-Nybacka ja sihteeri Marjo Andtbacka. Keski-Pohjanmaan LAPE-muutosagentti on Anne Saarela.

Keski-Pohjanmaan LAPE-hanke (Keski-Pohjanmaa Lapsi- ja perhepalvelu-maakunnaksi – KP LAPE) käsittää neljä toisiinsa nivoutunutta kehittämiskokonaisuutta:

 1. Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos
 2. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
 3. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
 4. Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen

KP LAPE -hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Soite (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä). KP LAPE -hankkeen projektipäällikkö on Andreas Blanco Sequeiros. 

KP LAPE -hankkeen kokonaisbudjetti on n. 1,5 milj. euroa vuosille 2017-2018.

Kohti kokonaisvaltaista muutosta

Palvelut, toiminta ja asiakkaiden tarpeet eivät kohtaa. Palvelut ovat hajautuneet monelle sektorille ja moneen toimipisteeseen. Ne on järjestetty pääosin hallintokunta- ja organisaatiolähtöisesti. Asiakastiedot ovat hajautuneet lukuisiin asiakirjoihin ja rekistereihin.

Ilman muutosta palvelut eivät pysty vastaamaan merkittäviin terveys- ja hyvinvointihaasteisiin kuten lasten ja nuorten eriarvoistumiseen, mielenterveysongelmien vaikeutumiseen, lastensuojelutarpeen kasvuun ja huoltajuuskiistojen lisääntymiseen.

Mistä palveluista on kysymys?

Ihan kaikista:
 • Lasten, nuorten ja perheiden terveyspalveluista
 • Lapsiperheiden sosiaalipalveluista kuten kotipalvelusta, perhetyöstä ja kasvatus- ja       perheneuvoloista
 • Varhaiskasvatuksesta
 • Koulusta sekä koulun terveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin ja psykologin palveluista
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminnasta ja muusta yhdessä tekemisestä
 • Nuorisotyöstä, kirjastosta ja kulttuuripalveluista
 • Lasten, nuorten ja vanhempien tukemisesta esimerkiksi terveys-, alkoholi-, väkivalta- tai rahaongelmien ratkaisemiseksi
 • Vanhempien erotilanteen palveluista
 • Lastensuojelusta

Muutosohjelmaa ohjaavat periaatteet

Lapsen oikeudet ja lapsen etu        Voimavarojen vahvistaminen

Lapsi- ja perhelähtöisyys                 Perheiden monimuotoisuusOdotettavissa olevat tulokset

Kustannuksissa vuonna 2019:
 • Kun korjaavien palveluiden tarve ja huoltajuuskiistat vähentyvät, saadaan aikaan huomattavia kustannussäästöjä.
 • Kun toiminta on kustannustehokkaampaa, pienevät budjetit riittäät paremmin.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa vuonna 2025:
 • Lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuus on lisääntynyt, eriarvoisuus vähentynyt sekä erilaisuus ja monimuotoisuus on opittu ottamaan huomioon.
 • Lasten, nuorten ja perheiden omat voimavarat, elämänhallinta, autetuksi tulemisen sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemukset ovat vahvistuneet.

Yhteystiedot

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)soite.fi


Keski-Pohjanmaan LAPE-ryhmän puheenjohtaja
Tarja Oikarinen-Nybacka
puh. 040 804 2980


Keski-Pohjanmaan LAPE-muutosagentti
Anne Saarela
puh. 040 804 5456


KP LAPE -hanke

Hankepäällikkö

Arja Seppälä
puh. 044 730 7985

Andreas Blanco Sequeiros
puh. 040 653 4002

Projektisihteeri
Marjo Andtbacka
puh. 040 806 5107

Projektityöntekijä (kehittämiskokonaisuus 1)
Katja Hakola
puh. 044 780 9266

Projektityöntekijä (kehittämiskokonaisuus 2)
Suvi Pokela
puh. 040 804 2144


Projektityöntekijä (kehittämiskokonaisuus 3)
Silva Sevola
puh. 040 804 2172 


Projektityöntekijä (kehittämiskokonaisuus 4)
Oili Hagström
puh. 040 804 2157


Projektityöntekijä (kehittämiskokonaisuus 4)
Teija Roiha
puh. 040 804 5932

Projektityöntekijä (Romaniasiantuntija)
Aila Lindeman
puh. 040 804 2173

Projektityöntekijä / Nepsy
Susanna Mäkelä
puh. 040 804 3526

Projektityöntekijä / Nepsy
Kari Rinne
puh. 040 804 3527

Linkit ja materiaalit   

Koulutuspäivä opiskeluhuollosta 20.9.2018

Keski-Pohjanmaalla
LAVA - Lasten päivystys

Perhekeskusseminaari 22.2.2018

KP LAPE hankesuunnitelma

KP LAPE menotosite

LAPE yleiset esitteet