Soiten Kyytikeskus

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiteen on perustettu kuljetusten hallintaan ja ohjaukseen keskittyvä Kuljetuspalvelukeskus. Kuljetuspalvelukeskuksesta käytetään nimeä Kyytikeskus.

Soiten Kyytikeskus tarjoaa kehitysvamma- ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita asiakkaille pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7-18 välisenä aikana, mutta kuljetukset järjestyvät myös muina aikoina Soiten oman yksikön kautta. Soiten Kyytikeskus yhdistää henkilö- ja pientavaraliikenteen mahdollisuuksien mukaan.

Kyytikeskuksen palvelut ovat nopeasti asiakkaiden saatavilla ja kuljetuksen voi varata myös etukäteen. Kyytikeskuksen asiakkailla on käytössään henkilökohtainen matkakortti.

Keskuksen perustamisen myötä Soitelle syntyy aito vaikutusmahdollisuus kuljetuspalveluiden toteuttamiseen sekä mahdollisuus toteuttaa palvelut yhtenäisesti ja kustannustehokkaasti koko toiminta-alueellaan.

 

   Klikkaa suuremmaksi

 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkista joukkoliikennettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja joille liikkumisen tuki on tarpeen jokapäiväiseen elämään kuuluvien asioiden hoitamiseksi.  

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihin lähinnä ikääntyneille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ikääntymiseen liittyvän toimintakyvyn heikentymisen johdosta. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti vähävaraisille.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa asioimis- ja virkistyskäyttöön. Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvia lääkäri- ym. matkoja ei korvata. Asiakas maksaa matkasta julkisen liikenteen taksan mukaisen omavastuuosuuden. Lesti- ja Perhonjokilaaksojen asiakkailla on mahdollisuus käyttää kuntakohtaista reittiliikennettä tarpeen mukaan.

Kuljetuspalvelun myöntämiseksi tarvitaan kuljetuspalveluhakemus sekä lääkärintodistus. Hakemus ja lääkärinlausunto käsitellään pyydettyjen liitteiden saapuessa, viimeistään kolmen kuukauden sisällä.


Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulaki on toissijainen muun lainsäädännön nojalla järjestettäviin palveluihin nähden. Elleivät sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelun toteuttamistavat ole vammaisen henkilön liikkumisen turvaamiseksi riittäviä ja sopivia, sovelletaan vammaispalvelulakia. 

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja järjestetään ainoastaan vaikeavammaiselle henkilölle. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisuutta arvioitaessa otetaan vamman/sairauden lisäksi aina huomioon hakijan elinympäristö ja -olosuhteet.

Kuljetuspalvelun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joista aiheutuvan haitan tulee olla pitkäaikainen. Pitkäaikaiseksi vammaksi tai sairaudeksi katsotaan pääsääntöisesti vähintään vuoden (1) kestävä tila. Kuljetuspalvelua ei myönnetä yleensä sairaudesta toipumisen ajaksi tai kuntoutusvaiheeseen. Mikäli kuljetuspalvelun tarve johtuu pelkästään ikääntymisestä aiheutuvista toimintarajoituksista, kuljetuspalvelun tarpeeseen tulee vastata sosiaalihuoltolain mukaisella kuljetuspalvelulla, mikäli asiakas täyttää muut Soiten hallituksen määrittämät myöntämisperusteet sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun osalta.

Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti hakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tulee aina toimittaa lääkärinlausunto (alle ½ vuotta vanha).

MATKAN TILAAMINEN

Matkat tilataan ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä: 

puhelimitse numerosta 020 730 0000
Puhelun hinta 0,084 €/min
(sis. Alv 24%), joka on  Viestintäviraston määrittelemä laskennallinen perushinta
 
osoitteesta www.kyytikeskus.fi

Lisäksi arkipäivisin klo 7-18 aikavälillä:

sähköpostitse tilaus@kyytikeskus.fi 

tekstiviestillä numerosta 020 730 0000

Sähköpostilla, tekstiviestillä ja nettisivujen kautta tehdyt tilaukset vahvistetaan joko ilmoitettuun puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen 30 min kuluessa tilauksen teosta.

YHTEYSTIEDOT

Kuljetusasiantuntija Virve Karhu
puh. 044 780 9446