Soite ➔ Lomakkeet

Lomakkeet

Tästä lomakepankista löydät Soiten täytettävät ja tulostettavat lomakkeet. Lomakkeet ovat pdf-muodossa.


Asiakas- ja potilastietojen pyyntölomakkeiden käyttöohje

Asiakirjapyyntö

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen käsittelyn tarkastuspyyntö 

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Tutkimuslupahakemus

Vahingonkorvaushakemus, esinevahingot

Valtakirja asioiden hoitamista varten K-P:n sosiaali- ja terveyspalveluky Soitessa

Power of attorney for acting on someone´s behalf within Central Ostrobothnia Joint Municipal Authority for Social and Health services Soite

Valtakirjan peruminen K-P:n sosiaali- ja terveyspalveluky Soitessa


Terveyspalvelut

Esitietolomake: Fysiatria ja kuntoutustutkimus

Esitietolomake: lääkärinvastaanotto (fysiatria ja kuntoutustutkimus)

Esitietolomake kuntoutustutkimusta varten

Esitietolomake: Palliatiivinen poliklinikka

Esitietolomake: Työttömien terveystarkastus

Esitietolomake uniapneaepäilyn vuoksi tutkimuksiin tai vastaanotolle tulevalle

Esitietolomake: Äitiysneuvola

Form for medical case history for the maternity clinic

Hakemus mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumis- ja tukipalveluista

Hakemus olemassa olevan tukipalvelun jatkosta, mielenterveyskuntoutujat

Hoitotahtolomake (linkki THL:n sivuston lomakkeelle)

Ilmoitus terveysaseman valinnasta

Korjaamisvaatimus eResepti Kela.pdf

Korjaamisvaatimus reseptiarkisto Kela.pdf

Kuntoutujan kotiloman toimintakyvyn arviointi

Lokitietopyyntö Kela.pdf

Neljävuotiaan havainnointi/tiedonsiirto neuvolaan

Omahoitolomake

PEF-seurannan kirjaamislomake

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Psykiatrinen hoitotahto

Tarkastuspyyntö eArkisto ja eResepti Kela.pdf

Tiedonhallintapalvelun lokitietopyyntö Kela.pdf

Lastensairaala/lomakkeet:

Kyselylomake vanhemmille lapsen vastaanottoa/tutkimusjaksoa varten (lapsipotilaan esitietolomake ensikäynnille)

Kyselylomake vanhemmille vastaanottoa/tutkimusjaksoa varten (kuntoutuspotilaan esitietolomake)

Kyselylomake päivähoitopaikkaan lastenneurologin/lastenlääkärin tutkimuskäyntiä varten

Kyselylomake opettajalle lastenneurologin/lastenlääkärin tutkimuskäyntiä varten

Lapsen tarkkaavaisuuden arviointi


Sosiaalipalvelut

Erityishuollon asumishakemus

Hakemus erityishuollosta/aamu- ja iltapäivätoiminta

Hakemus kunnan takautumissaatavan perimättä jättämisestä

Hakemus ikääntyneiden hoidon ja hoivan asumispalveluihin

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista asunnonmuutostöistä

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta

Hakemus tukihenkilöstä/tukiperheestä

Hakemus tukihenkilöksi/tukiperheeksi

Jälkihuolto: Palautelomake

Kauppakassipalvelu

Kuljetushakutiedote

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus

Lastensuojeluilmoituslomake (linkki THL:n sivuston lomakkeelle)

Lastensuojelu: Palautelomake/lapsi ja nuori

Lumisetelihakemus

Omaishoitajan kuukausiraportti

Omaishoitajan sijaishoitajan kuukausiraportti

Omaishoitajan hyvinvointitarkastus

Omaishoidontuen hakemus

Ostopalveluhakemus

Puolesta asioinnin päättämisilmoitus: Alaikäisen lapsen huoltajan puolesta asioinnin päättämisilmoitus

Päihdepalvelut: Asiakastyytyväisyyskysely

Sitoumus: Alaikäisen lapsen huoltajan puolesta asiointi sosiaalipalveluiden Omapalvelussa

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Tarkista koti turvalliseksi

Toimeentulotukihakemus

Toimeentulotukihakemus hautauskuluihin

Tuloselvityslomake, kotihoito ja palveluasuminen

Vammaispalvelujen lomakkeet

Yhteistyösuunnitelmalomake, varhaiskasvatus/perhetukipalvelut

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi