Soite ➔ Lomakkeet

Lomakkeet

Tästä lomakepankista löydät Soiten täytettävät ja tulostettavat lomakkeet sekä linkit sähköisiin lomakkeisiin.


Asiakas- ja potilastietojen pyyntölomakkeiden käyttöohje

Asiakirjapyyntö

Asiakirjapyyntö sähköisesti

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö sähköisesti

Rekisteritietojen käsittelyn tarkastuspyyntö 

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Tutkimuslupahakemus

Vahingonkorvaushakemus, esinevahingot

Valtakirja asioiden hoitamista varten K-P:n sosiaali- ja terveyspalveluky Soitessa

Power of attorney for acting on someone´s behalf within Central Ostrobothnia Joint Municipal Authority for Social and Health services Soite

Valtakirjan peruminen K-P:n sosiaali- ja terveyspalveluky Soitessa


Terveyspalvelut

Esitietolomake: Fysiatria ja kuntoutustutkimus

Esitietolomake: lääkärinvastaanotto (fysiatria ja kuntoutustutkimus)

Esitietolomake kuntoutustutkimusta varten

Esitietolomake: Palliatiivinen poliklinikka

Esitietolomake: Työttömien terveystarkastus

Esitietolomake uniapneaepäilyn vuoksi tutkimuksiin tai vastaanotolle tulevalle

Esitietolomake: Äitiysneuvola

Form for medical case history for the maternity clinic

Hoitotahtolomake (linkki THL:n sivuston lomakkeelle)

Ilmoitus terveysaseman valinnasta

Korjaamisvaatimus eResepti Kela

Korjaamisvaatimus reseptiarkisto Kela

Kuntoutujan kotiloman toimintakyvyn arviointi

Lokitietopyyntö Kela

Neljävuotiaan havainnointi/tiedonsiirto neuvolaan

Omahoitolomake

PEF-seurannan kirjaamislomake

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Psykiatrinen hoitotahto

Tarkastuspyyntö eArkisto ja eResepti Kela

Tiedonhallintapalvelun lokitietopyyntö Kela

Lastensairaala/lomakkeet:

Kyselylomake vanhemmille lapsen vastaanottoa/tutkimusjaksoa varten (lapsipotilaan esitietolomake ensikäynnille)

Kyselylomake vanhemmille vastaanottoa/tutkimusjaksoa varten (kuntoutuspotilaan esitietolomake)

Kyselylomake päivähoitopaikkaan lastenneurologin/lastenlääkärin tutkimuskäyntiä varten

Kyselylomake opettajalle lastenneurologin/lastenlääkärin tutkimuskäyntiä varten

Lapsen tarkkaavaisuuden arviointi


Sosiaalipalvelut

Erityishuollon asumishakemus

Hakemus erityishuollosta/aamu- ja iltapäivätoiminta

Hakemus kunnan takautumissaatavan perimättä jättämisestä

Hakemus ikääntyneiden hoidon ja hoivan asumispalveluihin

Hakemus ikääntyneiden kuntouttavaan päivätoimintaan

Hakemus mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumis- ja tukipalveluista

Hakemus olemassa olevan tukipalvelun jatkosta, mielenterveyskuntoutujat

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista aputyömiehen palveluista (saavutettava)

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista asunnonmuutostöistä

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta

Hakemus tukihenkilöstä/tukiperheestä

Hakemus tukihenkilöksi/tukiperheeksi

Jälkihuolto: Palautelomake

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus

Lastensuojeluilmoituslomake (linkki THL:n sivuston lomakkeelle)

Lastensuojelu: Palautelomake/lapsi ja nuori

Lumisetelihakemus

Omaishoitajan kuukausiraportti

Omaishoitajan sijaishoitajan kuukausiraportti

Omaishoitajan hyvinvointitarkastus

Omaishoidontuen hakemus

Perhetietolomake

Puolesta asioinnin päättämisilmoitus: Alaikäisen lapsen huoltajan puolesta asioinnin päättämisilmoitus

Päihdepalvelut: Asiakastyytyväisyyskysely

Sitoumus alaikäisen lapsen puolesta asiointiin sosiaalipalveluiden Omapalvelussa

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Tarkista koti turvalliseksi

Toimeentulotukihakemus

Toimeentulotukihakemus hautauskuluihin

Tuloselvityslomake, kotihoito ja palveluasuminen

Vammaispalvelujen lomakkeet

Varallisuusselvitys elatussopimusta varten

Yhteistyösuunnitelmalomake, varhaiskasvatus/perhetukipalvelut

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi