Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 15.11.2019

Soite haluaa olla turvaamassa ja kehittämässä Perhonjokilaakson sote-palveluita

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa valmistellaan tulevien vuosien toimintasuunnitelmaa ja toimintojen muutoksia. Ehdotetuilla muutoksilla varaudutaan siihen, että alueen ihmisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut voitaisiin turvata myös tulevina vuosina. Ikävienkin päätösten keskellä on lopulta sittenkin ”Ihminen keskiössä”.  Perhonjokilaaksoon on suunnitteilla palvelurakenteen muutoksia, jotka ovat aiheuttaneet alueella paljon keskustelua ja virheellisiäkin huhupuheita. Soiten tavoitteena on tuoda palvelut entistä lähemmäksi ihmisen kotia turvallisesti ja samalla myös kustannustehokkaasti. 

Soiten alueen sote-kustannusten taso on osoittautumassa alueen jäsenkuntien taloudellista kantokykyä korkeammaksi. Vuoden 2020 budjettivalmisteluun sisältyy merkittävä 14 M € suuruinen säästötarve.  Samaan aikaan erityisesti Perhonjokilaaksossa on pulaa avohoidon palveluista, joita tarvitaan parantamaan palvelua mm. kotisairaalan saatavuudessa. Perhonjokilaakson palvelurakenne on tällä hetkellä liian painottunut laitoshoitoon tai ympärivuorokautiseen hoitoon, jolloin ei ole ollut varaa rakentaa riittävän vahvaa avohoitoa. Kyse on sekä rahasta että kotiin tuodun palvelun mahdollistamisesta. Esityksellä turvataan myös tulevien vuosien hoidon ja hoivan tarvetta.

Panostamalla ajoissa kotihoitoon, kotisairaalaan ja kuntoutukseen voidaan vähentää raskaampien palve-lujen tarvetta. Kotisairaala turvaa vanhusten lisäksi koko väestön mahdollisuuden saada jopa erikoissairaanhoitotasoista hoitoa kotona keskussairaalan tai yle-vuodeosaston sijaan. Lähtökohta on, että vuodeosastohoito on aina ”poikkeustila” ihmisen elämässä. Tavoitteenamme on saada ihminen kotiutettua mahdollisimman pian. Tutkimustulokset vahvistavat sen, että ihminen toipuu ja kuntoutuu aina parhaiten omassa kodissaan.

Hoitoa rakkaimpaan paikkaan – kotiin

Soiten tavoitteena on tuoda sote-palvelut entistäkin lähemmäs keskipohjalaisia ihmisiä.

Kotihoitoa ja kotisairaalatoimintaa on tarkoitus vahvistaa siirtämällä henkilökuntaa vuodeosastotyöstä kenttätyöhön. Kotihoidon, kotisairaalan ja ensihoidon sekä digitaalisten järjestelmien yhteensovittamisella voidaan kotiinkin taata laadukasta - myös erikoissairaanhoidon tasoista -  turvallista hoitoa. Näin ihminen saa sairastaa hänelle rakkaimmassa paikassa, omassa kodissa, lähellä läheisiään. Kotihoitoa annetaan potilaille, joille se on turvallinen vaihtoehto potilaan kokonaistilanne huomioiden – ketään ei ole tarkoitus jättää kotiin liian huonossa kunnossa.

Entistäkin vahvempi Kuntola hoivaamaan perhonjokilaaksolaisia

Kotiin annettavien hoivapalveluiden tukemiseksi tarkoituksena on syventää yhteistyötä kotihoidon, jaksohoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotisairaalan kesken. Tunkkarin vuodeosastosta luopumisen myötä Perhonjokilaakson jaksohoitoyksikkö Kuntolan toimintaa vahvistettaisiin. Vahvistettuun jaksohoitoon voisivat siirtyä mm. keskussairaalasta kotiutuvat potilaat sekä henkilöt, jotka tarvitsevat kuntoutusta tai elämän loppuvaiheen hoitoa, saattohoitoa. 15-paikkainen Kuntola toimisi tiiviissä yhteistyössä kotisairaalan sekä kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kanssa.  

Enemmän senioriasumista – yhteisöllisyyttä ikäihmisille

Kotona asumisen ja elämisen lisäksi Soiten strategiassa on vahvasti mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Soiten tavoitteena on tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien kanssa kehittää ja lisätä senioriasumista Keski-Pohjanmaalla, mikä toisi ikäihmisille turvaa ja hoitoa jo ennen tehostetun palvelu-asumisen tarvetta. Senioriasuminen on oman kodin ja ympärivuorokautisen hoivan välimuoto, joka painottuu yhteisöllisyyteen ja tukee ihmisten sosiaalista kanssakäymistä vähentäen yksinäisyyttä ja turvattomuuden kokemusta. Senioriasumisessa asutaan senioritalossa vuokrasuhteessa joko ilman palveluita, tukipalveluiden ja/tai kotihoidon turvin. Senioriasumista olisi tarpeen lisätä etenkin Kaustiselle ja Veteliin. Tehostetun palveluasumisen yksiköt sijaitsevat jatkossakin jokaisessa Soiten alueen kunnassa.

Sähköiset palvelut tuovat uusia mahdollisuuksia

Soite haluaa panostaa vahvasti myös sähköisiin palveluihin. Sähköiset palvelut tuovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset lähemmäs ihmistä – digilaitteen välityksellä jopa suoraa kotiin. Sähköiset palvelut ovat avuksi myös Soiten kotihoidossa: esimerkiksi lääkerobotit voivat varmistaa, että asiakas on ottanut lääkkeen oikeaan aikaan.

Lääkäri- ja vastaanottopalvelut turvataan jatkossakin

Digitalisaatio on edellytys myös uudistuvan sote-keskuspalveluverkon toimivuudelle sekä uudenlaiselle työnjaolle vastaanottopalveluissa. Tulevaisuutta ovat sote-keskukset, joissa perinteinen terveyskeskus laajenee myös sosiaalipalveluiden toimijaksi. Samalla halutaan kehittään ja parantaa sote-keskusten vas-taanottotoimintaa. Hallitusohjelma edellyttää meiltä mallia ”viikossa hoitoon”. Se haastaa vastaanotto-toiminnan muutokseen.

Tunkkarilla jatkuu nykyisen laajuinen ”Sote-keskus”, jota Pajala tukee sosiaalipalveluiden kautta. Perhossa puolestaan jatkaa nykyisessä laajuudessaan ”Sote-asema” ja Halsualla ”Soite-piste”. Suunnitelma Tunkkarin vuodeosaston toiminnan päättymisestä nykyisessä muodossaan ei vaikuta terveyskeskusten, neuvolan tai hammashoidon palveluihin alueella.

Tunkkarin nykyisellä vuodeosastolla ovat lääkäripalvelut saatavana virka-aikana maanantaista perjantaihin. Jaksohoidossa (kuten Kuntolassa), tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa vastuulääkäripal-velu on käytettävissä vuoden jokaisena päivänä 24 tuntia vuorokaudessa. Vastuulääkäripalvelun myötä ikäihmisten päivystyskäyntien määrä Kokkolassa yhteispäivystyksessä on koko maan vertailussa toiseksi alhaisin.
Tiedotteet