Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 26.11.2020

Kotiin vietävien palvelujen kehittämistyö etenee Lestijoki- ja Perhonjokilaaksoissa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite kehittää palvelurakennettaan vahvistamalla Lestijoki- ja Perhonjokilaaksoissa kotiin vietäviä palveluja. Kehittämistyötä on toteutettu pilottina kohdentamalla joustavasti yleislääketieteen osaston henkilöstöresurssia kotisairaalaan, joka tukee alueen kotihoitoa sekä yöpartiotoiminnan kehittämistä. Pilotin toteutumista on arvioitu monialaisessa työryhmässä sen eri vaiheissa vaikutusten ennakkoarvioinnin menetelmällä (EVA). Saatu palaute on ollut pääosin myönteistä.

Soiten valtuusto linjasi kokouksessaan 9.12.2019, että Soiten palvelurakennetta kehitetään vahvistamalla kotiin vietäviä palveluja. Kehittämistyö on osa Soiten Soite 2.0 –Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta, jolla kehitetään Soiten palveluja sote-uudistuksen suuntaisesti siirtäen painopistettä raskaammista palveluista peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn.

Kehittämistyötä pilotoidaan Perhon- ja Lestijokilaaksoissa siten, että osaston ja kotiin vietävien palvelujen (kotisairaala, kotihoito, yöpartio) välillä kohdennetaan henkilöstöresurssia joustavasti ja tarpeen mukaan kotiin vietävien palvelujen vahvistamiseksi. Pilotti perustuu osaston ja kotisairaalan henkilöstön joustavaan liikkumiseen yksiköiden välillä. Kotisairaalan vahvistamisella tuetaan myös kotihoidon toimintaa erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Pilotissa kehitetään myös alueille soveltuvaa yöpartiotoimintamallia. 

Tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä, parantaa tarpeen mukaisen hoidon ja palvelun oikea-aikaisuutta sekä tukea asiakkaiden nopeampaa kuntoutumista kotona, sillä koti on todettu tervehdyttävämmäksi toipumisympäristöksi kuin esim. osasto.

Pilotin rinnalla käynnistettiin alkuvuodesta vaikutusten ennakkoarviointi (EVA). EVA on Kuntaliiton julkista päätöksentekoa varten kehittämä menetelmä, jossa tarkasteltavien asioiden vaikutuksia arvioidaan eri näkökulmista (asiakas, henkilöstö ja organisaatio, ympäristö ja talous).  EVA-arviointia on toteutettu monitoimijaisessa työryhmässä, jossa on asiakkaiden, henkilöstön, päättäjien, kehittämistyön, talouden ja tiedolla johtamisen asiantuntijoiden sekä virkamiesjohdon edustajia. Työryhmä on arvioinut objektiivisesti kehittämistyön hyötyjä ja riskejä.

Kehittämistyön käynnistyessä oli eri tahoilla ennakkoasenteita ja ennakoitiin Lestijoki- ja Perhonjokilaaksojen palvelujen heikkenemistä. Kehittämistyötä on suunniteltu Lestijoki- ja Perhonjokilaaksojen yleislääketieteen osastojen ja kotisairaalan, kotihoidon sekä EVA-työryhmän yhteistyönä. Vuoden alussa tehtiin yleislääketieteen osastojen ja kotisairaalan henkilöstön osaamiskartoitukset. Myös henkilökiertoa on toteutettu osaamisen kehittämiseksi. Molemmilta yleislääketieteen osastoilta on vähennetty neljä potilaspaikkaa ja siirretty asteittain kolme vakanssia kotisairaalatoimintaan. Vakanssit on täytetty avoimen hakumenettelyn kautta syksyn aikana. Yleislääketieteen osastoilta vapautuneet potilastilat on hyödynnetty pääosin kotisairaalatoiminnassa.

Pilotista saatuja kokemuksia


Lestijoki- ja Perhonjokilaaksojen yleislääketieteen osastojen hoitovuorokausien määrä on laskenut yhteensä kahdeksan potilaspaikan verran. Kotisairaalan käyntimäärät eivät vielä ole juurikaan kasvaneet, mutta kysyntä vaihtelee. Suurin haaste on ollut kotisairaalatoiminnassa sairaanhoitajien riittävyys. Henkilöstön liikkuminen yleislääketieteen osastojen ja kotisairaalan välimaastossa on käynnissä. Lisäksi on selvitetty, miten tuodaan kuntouttava elementti kotisairaalatoimintaan, sillä tavoitteena on, että jatkossa kuntoutuminen voi tapahtua yhä useammin kotiympäristössä. Kotisairaalan, yleislääketieteen osastojen ja kotihoidon välinen yhteistyö toimii hyvin. Kotisairaalan työntekijät ovat aloittamassa perehtymistä kotikuntoutustiimin toimintaan. Lisäksi on hahmoteltu potilasryhmiä, esimerkiksi lonkkamurtuma- ja aivohalvauspotilaat, jotka hyötyvät kotona tapahtuvasta kuntoutuksesta. Näillä asiakkailla voi olla sekä sairaanhoidollisia että kuntoutustarpeita, joihin voidaan tulevaisuuden kotisairaalatoiminnalla vastata.

Koronaepidemiasta huolimatta kehittämistyö on edennyt hyvin ja hyvässä yhteistyössä. Työn tuloksia on arvioitu suorite- ja taloustietojen lisäksi myös prosessianalytiikan avulla. Parhaillaan on myös käynnissä kyselyt potilas- ja henkilöstöpalautteen saamiseksi. Saatu palaute on ollut lupaavaa ja pääosin myönteistä.  Haasteena on näyttäytynyt henkilöstön riittävyys loma- ja sairausaikoina. EVA-työryhmä tuo arviointityönsä tulokset Soiten hallituksen käsiteltäväksi 14.12.2020. Saatujen kokemusten sekä seurantatiedon perusteella EVA-työryhmä tulee yksimielisesti esittämään, että kehittämistyötä jatketaan vähintään maaliskuun 2021 loppuun. Vielä työstettäviä asioita ovat mm. miten Lestijoki- ja Perhonjokilaaksojen yleislääketieteen osastojen ja kotisairaalan esimiestyö hoidetaan jatkossa, yöpartiotoiminnan käynnistäminen sekä teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen.Tiedotteet