Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Vammaispalvelutoimisto

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja asetuksen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisesti yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Pitkäaikaisuudella tarkoitetaan vähintään vuoden kestävää haittaa.

Vaikeavammaisuus on käsite, jonka sisältö määrittyy suhteessa vammaisen ihmisen elämäntilanteeseen ja ympäristöön ja merkitsee runsasta avun, palveluiden tai tukitoimien tarvetta. Vaikeavammaisuus määritellään aina suhteessa haettuun palveluun nähden. Ikääntyvien henkilöiden kohdalla vaikeavammaisuus tulee erottaa tavanomaiseksi katsottavasta ikääntymisestä ja tästä aiheutuvista sairauksista tai toimintarajoitteista. Tällaisia ikääntymiseen liittyviä sairauksia ovat ne sairaudet, jotka normaalistikin liittyvät vanhenemiseen ja joita on siis pidettävä tyypillisinä tiettyyn ikään tai elämänvaiheeseen liittyvinä sairauksina tai toimintarajoitteina. Tavanomaisesta ikääntymisestä johtuva sairastaminen ja toimintarajoite eivät kuulu vammaispalvelulain mukaisesti myönnettävien palvelujen ja tukitoimien piiriin.

Vammaispalvelulaki on toissijaislaki. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaispalvelulakiin nähden ensisijaisia lakeja ovat esim. sosiaalihuoltolaki, kansanterveyslaki ja laki omaishoidontuesta sekä vakuutuksia koskeva lainsäädäntö.

Erityinen järjestämisvelvollisuus - subjektiiviset oikeudet

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja tukitoimet on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille. Vaikeavammaisuus arvioidaan jokaisen tukimuodon osalta erikseen. Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluja ja tukitoimia ovat:

Yleinen järjestämisvelvollisuus - määrärahasidonnaiset  palvelut ja tukitoimet

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia myönnetään talousarvion määrärahojen mukaan:


Linkit:


Palvelujen hakemisen suhteen haku on jatkuva. Palveluja haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee olla enintään 1/2 vanha lääkärintodistus, josta ilmenee hakijan vaikeavammaisuus  ja sen vaikutus haettuun palveluun nähden.


Yhteystiedot

Vammaispalvelutoimisto
Rantakatu 16, 67100 Kokkola

Puhelinaika ma-pe klo 9-12
puh. 040 804 2122

Asiakasvastaanotto  ajavarauksella

Toimialuejohtaja   
Tanja Witick 

Kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalveluiden palvelualuejohtaja:
Sari Valkama

Kehitysvammaisten ja vammaisten
työ-  ja päivätoimintapalveluiden
palvelualuejohtaja:
Veronica Joskitt

Kehityspoliklinikka ja vammaispalveluiden sosiaalityön palvelualuejohtaja:
Miia Luokkanen

Johdon sihteeri
puh. 040 804 5901