Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Uppgifter om vården av och patientuppgifter om en minderårig person

I vården av en minderårig patient ska den minderårigas åsikt beaktas när det är möjligt med hänsyn till hens ålder och utvecklingsnivå. I lagen har det inte fastställts bestämda åldersgränser, utan beslutet måste alltid fattas fall för fall. En läkare (eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården) beslutar om den minderåriga, med hänsyn till ålder och utvecklingsnivå, är kapabel att själv besluta om vården ifråga. Man kan inte söka ändring i det här beslutet genom överklagande. I praktiken ska en patient som fyllt 12 år höras och hens åsikt ska beaktas. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av om den minderåriga har rätt att fatta ett självständigt beslut (lagen om patientens ställning och rättigheter, 24 § i mentalvårdslagen).

En minderårig person som är kapabel att själv besluta om sin vård vårdas i samförstånd med hen, och hen har också rätt att vägra ta emot vård. En minderårig som är kapabel att bestämma själv beslutar också om utlämnande av patientuppgifterna ifråga och kan förbjuda utlämnandet av uppgifter till sina vårdnadshavare (men kan inte förbjuda en barnskyddsanmälan).

Om en minderårig person med hänsyn till ålder och utvecklingsnivå inte är kapabel att besluta om sin vård, ska hen vårdas i samförstånd med föräldrarna eller vårdnadshavaren. Då har föräldrarna rätt att få barnets patientuppgifter.

Från och med oktober 2016 har föräldrar kunnat i Oma Kanta-tjänsten se sitt under 10 år gamla barns patientuppgifter som antecknats efter 1.8.2016. Också den minderåriga kan i Oma Kanta se sina egna hälsouppgifter och elektroniska recept som lagrats i tjänsten efter 1.8.2016 om hen har egna bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort som krävs för identifiering.

Föräldrar eller vårdnadshavare har inte rätt att förbjuda nödvändig vård som ges vid fara för den minderårigas liv eller hälsa (9 § 3 i lagen om patientens ställning och rättigheter). På grundval av detta får en förälder eller en vårdnadshavare inte heller förbjuda utlämnande av barnets patientuppgifter från det nationella Patientdataarkivet.