Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Klientens och patientens rättigheter

Hälso- och sjukvårdens patient och socialvårdens klient har rätt till vård och service som är behövligt och av god kvalitet. Patienten och klienten bör bemötas utan att kränka människovärdet, övertygelsen eller integriteten. Den som behöver hjälp har rätt till social- och hälsovårdens service inom den tid som fastställts i lagen.

Ställningen och rättigheterna hos patienternas och socialvårdens klienter tryggas av:

Lagen om patientens ställning och rättigheter 785/1992 (Finlex)

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000 (Finlex)

I lagarna fastställs de rättsliga principerna enligt vilka patienterna och socialvårdens klienter bör bemötas. Patienten ska vårdas i samförstånd med honom/henne. Utan godtagbar orsak kan människor inte behandlas ojämlikt på basis av ålder, hälsotillstånd, handikapp eller hemort. Socialvårdens klient har rätt att av den som producerar socialvården få vård av god kvalitet samt har rätt till gott bemötande utan diskriminering. Klienten bör bemötas så att människovärdet inte kränks och så att hans/hennes övertygelse och integritet respekteras.

Om klienten upplever att han/hon blivit bemött på fel sätt inom social- och hälsovårdsservicen eller behöver råd i fråga om sina rättigheter, kan han/hon utreda situationen med patientombudsmannen. Till social- och patientombudsmannens uppgifter hör att ge råd till klienten/patienten/de anhöriga i ärenden som gäller tillämpandet av socialvårdens klientlag och patientlagen, att informera om klientens och patientens rättigheter samt att arbeta för att främja dem.


Service på det egna modersmålet

För oss är det viktigt att våra patienter och klienter får betjäning på sitt eget modersmål. Inom Soite har patienten rätt att använda sitt eget språk och få betjäning på sitt eget språk. Det här förutsätter att personalen har beredskap att tala finska, svenska eller engelska och att vid behov skaffa en tolk när det är fråga om andra språk.

De skriftliga patientföreskrifterna ges på patientens eget språk, finska eller svenska. Till dem räknas all dokumenterad information om patienten och information t.ex. i form av vård- och patientföreskrifter, olika broschyrer och brev om reserverad tid samt permanenta och tillfälliga skyltar och webbsidor.

I vår organisation fungerar även svenska sektionen som utvecklar och bevakar användningen av svenska i hela samkommunen Soite.


Rätt till information

Patienten har rätt att få sina egna patientuppgifter. Patienten kan be om kontrollering av uppgifterna i sjukjournalen samt om korrigering av fel. Patienten kan be om kopior antingen i samband med ett besök eller genom att skicka en skriftlig begäran till arkivet. Kopior fås avgiftsfritt en gång per år.

En del av Soites patientuppgifter överförs automatiskt till den nationella Mina Kanta-tjänsten. Där syns bl.a. hälso- och sjukvårdens sjukjournaler (epikriser) och de elektroniska recepten.

Om du varit patient inom hälso- och sjukvården, och patientuppgifterna om ditt besök inte kan läsas i Mina kanta-tjänsten inom en månad, kontakta den enhet inom hälso- och sjukvården som du varit patient hos eller alternativt den dataskyddsansvariga.