Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Klientens och patientens rättigheter

En patient inom hälso- och sjukvården och en klient inom socialvården har rätt till ändamålsenlig vård och service av god kvalitet. En patient och en klient ska bemötas utan att kränka hens människovärde, övertygelse eller integritet. Den som behöver hjälp har rätt till social- och hälsovårdsservice inom den tid som fastställts i lagen.

Ställningen och rättigheterna hos patienternas och socialvårdsklienter tryggas av:

Lagen om patientens ställning och rättigheter 785/1992 (Finlex)

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000 (Finlex)

I lagarna fastställs de rättsliga principer enligt vilka patienter och socialvårdsklienter ska bemötas. En patient ska vårdas i samförstånd med hen. Människor får inte utan godtagbar orsak behandlas ojämlikt på basis av ålder, hälsotillstånd, handikapp eller hemort. En socialvårdsklient har rätt till ett gott bemötande utan diskriminering och har rätt att av den som producerar socialvård få socialvård av god kvalitet. En klient ska bemötas så att hens människovärde inte kränks och så att hens övertygelse och integritet respekteras.

Om en klient upplever att hen blivit fel bemött inom social- och hälsovårdstjänster eller behöver råd i fråga om sina rättigheter, kan hen reda ut situationen med patientombudsmannen. Till social- och patientombudsmannens uppgifter hör att ge råd till klienter/patienter/anhöriga i ärenden som gäller tillämpande av socialvårdens klientlag och patientlagen, att informera om klientens och patientens rättigheter samt att arbeta för att främja dessa rättigheter.


Service på eget modersmål

För oss är det viktigt att våra patienter och klienter får betjäning på sitt eget modersmål. I Soite har patienten rätt att använda sitt eget språk och få betjäning på sitt eget språk. Det krävs att personalen har beredskap att tala finska, svenska eller engelska och att vid behov skaffa tolk när det är fråga om andra språk.

Skriftliga patientföreskrifter ges på patientens eget språk, finska eller svenska. Till dessa räknas all dokumenterad information om patienten och information till exempel i form av vård- och patientföreskrifter, olika broschyrer och brev om reserverad tid samt permanenta och tillfälliga skyltar och webbsidor.

I vår organisation fungerar även Svenska sektionen som utvecklar och bevakar användningen av svenska i hela samkommunen Soite.


Rätt till information

En patient har rätt att få sina egna patientuppgifter. En patient kan be att få kontrollera uppgifter i journalhandlingar och att be att fel korrigeras. Patienten kan be om kopior antingen i samband med ett besök eller genom att skicka en skriftlig begäran till Arkivets registratur. Kopior fås avgiftsfritt en gång per år.

En del av Soites patientuppgifter överförs automatiskt till de nationella Mina Kanta-sidorna. Där finns bland annat hälso- och sjukvårdens journalhandlingar och elektroniska recept.

Om du varit patient inom hälso- och sjukvården och patientuppgifterna om ditt besök inte kan läsas på Mina kanta-sidorna inom en månad, kontakta den enhet inom hälso- och sjukvården som du varit patient hos eller alternativt den dataskyddsansvariga.