Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Intressebevakningsfullmakt

Med en intressebevakningsfullmakt kan fullmaktsgivaren själv på förhand ordna skötseln av sina angelägenheter för den händelse att hen senare blir oförmögen att sköta sina ärenden till exempel på grund av försvagat hälsotillstånd.


Att utarbeta en fullmakt

En fullmakt utarbetas skriftligen så som ett testamente. Med en fullmakt befullmäktigar en person (fullmaktsgivare) en befullmäktigad att sköta sina ärenden. Den befullmäktigade ska ge sitt samtycke till uppgiften.

Fullmaktsgivaren fastställer själv de ärenden som fullmakten omfattar. Hen kan befullmäktiga den befullmäktigade att till exempel sköta hens tillgångar och andra ekonomiska ärenden samt ärenden som gäller hen, till exempel hens hälso- och sjukvård. Fullmaktsgivaren kan själv fastställa hur den befullmäktigades verksamhet ska övervakas. Det lönar sig att be hjälp av en rättshjälpsbyrå eller en advokat för att utarbeta en fullmakt.


Att styrka en fullmakt

En fullmakt träder i kraft först efter att magistraten styrkt den. Man kan begära att fullmakten styrks när fullmaktsgivaren av någon orsak har blivit oförmögen att sköta sina ärenden. Oftast förutsätter fastställandet ett läkarintyg över fullmaktsgivarens hälsotillstånd. Också en eventuell återkallelse av en redan styrkt fullmakt ska styrkas av magistraten.

När den befullmäktigade börjar sköta sin uppgift ska hen lämna in en förteckning över de av  fullmaktsgivarens tillgångar och skulder som fullmakten ger hen rätt att sköta.


Magistraten övervakar

Magistraten övervakar den befullmäktigades verksamhet. I detta syfte kan magistraten vid behov be den befullmäktigade om en redogörelse över skötseln av fullmaktsgivarens ärenden.