När praktiken inleds och under praktiken

Introduktionsutbildning

När praktiken inleds får den studerande introduktionsutbildning stegvis inom service-/ansvarsområdet eller i enheten. Den diskussion om mål som är förknippad med studierna förs i början av praktikperioden. Introduktionsutbildningen och diskussionen om mål bildar en helhet vars mål är att säkra inlärning av hög kvalitet under perioden. Här är alltid den handledande läraren, studerandekoordinatorn eller den studerandes handledare med. Genomförandet av introduktionsutbildningen bedöms alltid när praktikperioden slutar.

Studerandekoordinator

Varje enhet har en utsedd studerandekoordinator som koordinerar handledningen. Hen fungerar som närhandledare för den studerande och delegerar handledningsansvar till andra arbetstagare. Hen ser också till att varje studerande har en eller flera närhandledare och informerar personalen om att en studerande kommer på praktik. Dessutom informerar hen personalen om studieperioden och om målen för praktiken samt sköter eventuell arbetsfördelning i fråga om den studerandes introduktionsutbildning. 

Studerandehandledare

För studerandena utses en egen handledare (1-2), och praktiken genomförs enligt hens arbetsskift. På detta sätt försäkrar man sig om kontinuiteten i handledningen. Handledaren till den studerande bekantar sig med de mål som den studerande har för praktikperioden. Hen bekantar sig också med den studerandes portfölj samt reserverar tillräckligt med tid för handledningen.