När praktiken slutar

Utvärdering av praktiken

Utvärdering av studerandenas praktikperiod sker under responssamtal som ordnas när praktikperioden kommit halvvägs och när praktikperioden slutar.

Vid responssamtalet deltar studeranden, den handledande läraren och studerandehandledaren. Vid utvärderingen granskar man praktikperioden och målen för den, utvärderar studerandens prestation samt ställer upp mål för följande praktikperiod. En motiverad utvärdering baserar sig på kriterier som bygger på kraven på yrkesskicklighet hos en yrkesutbildad person. På samma sätt är motiveringarna för underkännande av en praktikperiod gemensamt överenskomna. Den studerande utvärderar praktiken muntligt och skriftligt. I utvärderingen som stöder inlärning hjälper man den studerande att kontinuerligt se saker och ting ur olika synvinklar. Det är bra att försöka se saker i förhållande till den egna kunskaps-, färdighets- och värdegrunden. Saker bör också ses i förhållande till tidigare studier samt i förhållande till sådant man lärt sig i skolan och under praktiken.

Feedback från studerande om praktikperioden

Vi vill utveckla studerandehandledningen och ber att studerandena ger feedback om varje praktikperiod på våra webbsidor. Feedbacken ges anonymt och behandlas i studerandehandledningens samarbetsgrupp och inom ansvarsområdena.