Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Personlig assistans

Meddelande om användning av personlig assistans under coronavirushotet

Soite har gjort förberedande åtgärder med tanke på coronavirusepidemin (covid-19). Målet är att försöka förhindra coronaviruset från att sprida sig i verksamheten eller via den.

Soite rekommenderar att de som beviljats personlig assistans begränsar användningen av personliga assistansens fritidstimmar till det som är nödvändigt. Soite rekommenderar p.g.a. hotet om coronavirussmitta att klienterna undviker att delta i hobby- och annan gruppverksamhet så långt det är möjligt.

Soite har bett serviceproducenterna att följa rekommendationerna som ges av THL och andra myndigheter i fråga om coronavirusepidemin. Soite har bett serviceproducenterna fästa särskild vikt vid att en assistent som har ens milda förkylningssymptom inte ska arbeta i assistansuppgifter.

Soite har bett serviceproducenterna ge alla sina anställda instruktioner om vikten av god handhygien, korrekt användning av skyddsutrustning och om agerande vid eventuella förkylningssymptom. Soite har dessutom bett serviceproducenterna att i alla situationer försäkra sig om att klienterna får trygg assistans.

Annat

Det kan förekomma störningar i färdtjänsterna från och med vecka 12 p.g.a. att färdtjänstfordon delvis utrustas för transport av nödvändigt vårdmaterial osv.

Meddelanden förknippade med coronaviruset

Meddelande till arbetsgivare och serviceproducenter inom personlig assistans

Meddelande till arbetsgivare och assistenter inom personlig assistans om hur coronaviruset inverkar på  personlig assistans

Meddelande till mottagare av personlig assistans

---------------------------------------------

När personlig assistans ordnas enligt handikappservicelagen räknas som gravt handikappad den som nödvändigtvis och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara av sedvanliga funktioner i livet. Hjälpbehovet beror inte i främsta hand på sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande. I stället beror de på en långvarig eller framskridande funktionsnedsättning eller sjukdom.

Med personlig assistans avses den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma och utanför hemmet:

1) i dagliga sysslor
2) i arbete och studier
3) i fritidsaktiviteter
4) i samhällelig verksamhet
5) i upprätthållande av sociala kontakter.

Syftet med personlig assistans är att hjälpa gravt handikappade personer att göra sina egna val. Valen gäller sådana vanliga funktioner i livet som personen skulle sköta själv, men inte klarar av på grund av sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom. För att personlig assistans ska kunna ordnas ska den gravt handikappade personen kunna bestämma om assistansen innehåll och sättet att ordna den.

Om behovet av hjälp och assistans baserar sig i huvudsak på omsorg, vård och övervakning ska hjälpen ordnas på något annat sätt än genom personlig assistans. Sådan omsorg, vård och övervakning är åtminstone sådan vård och omvårdnad som i huvudsak ges på medicinska grunder. Också vård och omvårdnad som ges oberoende av en persons funktionsnedsättning eller sjukdom ska ges på något annat sätt än genom personlig assistans. Det kan till exempel vara fråga om så kallad grundvård.

Handikappservicelagen är sekundär i förhållande till socialvårdslagen men primär i förhållande till lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Personlig assistans kan vid behov kombineras med annan service och andra stödåtgärder som avses i handikappservicelagen, socialvårdslagen eller lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. När servicebehovet kartläggs och beslut fattas om service görs det en individuell bedömning av hur klientens servicebehov kan tillgodoses på bästa sätt.

Sätten att ordna personlig assistans inom Soite:

  • arbetsgivarmodellen - den handikappade personen skaffar själv sin assistent och fungerar som assistentens arbetsgivare. Soite ersätter den handikappade personen för de kostnader som medförs av anställandet av en personlig assistent
  • servicesedel - Soite ger den handikappade personen en servicesedel för att skaffa personlig assistans
  • hjälp som ordnas eller skaffas av Soite

Personlig assistans kan ordnas eller skaffas av Soite endast av särskilda orsaker.


Servicesedel

Servicesedel är ett av Soites sätt att ordna den personliga assistans som avses i handikappservicelagen. Servicesedel kan användas av klienter som uppfyller kriterierna i handikappservicelagen för att få personlig assistans. Klienterna ska ha förmåga och möjlighet att använda servicesedel.

Med servicesedel kan en klient skaffa sådan personlig assistans som avses i handikappservicelagen. Hen kan välja serviceproducent själv enligt sina egna behov och önskemål bland de serviceproducenter som Soite godkänt. En servicesedel innebär att Soite förbundit sig att betala den personliga assistans som serviceproducenten producerar.


Att fungera som arbetsgivare


Ytterligare information om att fungera som arbetsgivare: Henkilökohtaisten avustajien Työnantajien Liitto - Heta-liitto (på finska)


Ytterligare information om personlig assistans

Handbok för handikappservice (på finska)

Assistentti.infoKontaktuppgifter

Personlig assistans

Telefontid mån-fre kl. 9-12
tfn 040 804 2122