Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Vårdtestamente

Ett livstestamente dvs. vårdtestamente är en persons viljeförklaring om sin kommande vård. En patient kan vilja förklara sin vilja t.ex. för den händelse att det sker en plötslig olycka eller att hen blir medvetslös. Det ska då göras en tydlig dokumentering om vårdtestamentet i journalhandlingarna. Patienten ska dessutom själv styrka dokumenteringen. Alternativt ska en separat handling som patienten gjort fogas till journalhandlingarna. I ett vårdtestamente kan patienten till exempel förbjuda återupplivning.


Ett vårdtestamente blir aktuellt om en patient inte längre förmår förklara sin vilja gällande sin vård till sin behandlande läkare. Detta kan till exempel bero på en allvarlig sjukdom eller en olycka. Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter
har patienten rätt att vägra ta emot vård. Detta kan ske efter att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården informerat hen om hur hens vägran påverkar hälsan. I journalhandlingarna ska göras en anteckning om att patienten fått en tillräcklig redogörelse om de möjliga följderna av om man handlar enligt hens vilja. Patientens vilja ska respekteras och följas.

Ett vårdtestamente och en donationsvilja har kunnat antecknas på Mina Kanta-sidorna från juni 2015. Vårdtestamentet och donationsviljan lagras i Patientdataarkivet och kan utnyttjas i Soites patientdatasystem via FPA:s informationshanteringstjänst.