Hälsotjänster ➔ Specialsjukvårdens avdelningar ➔

Enheten för förebyggande av infektioner

Enheten för förebyggande av infektioner har som uppgift att fungera som regional expertenhet inom specialsjukvård och primärvård i fråga om smittsamma sjukdomar och sjukhushygien. Denna uppgift baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar. Centrala mål för verksamhetens är att minska förekomsten av infektioner i samband med vården i områdets hälso- och sjukvårdsenheter.

Enheten för förebyggande av infektioner försöker skapa praxis och rekommendationer för förebyggande av infektioner och epidemier. Till verksamheten hör bland annat att utarbeta anvisningar och ordna utbildning för personalen. Dessutom följer enheten upp infektioner i samband med vård samt informerar om infektioner.

Enhetens infektionsläkare arbetar också på infektionspolikliniken som hör till inremedicinska polikliniken.


Kvaliteten hos oss i siffror:
Kontaktuppgifter

Karleby hälsovårdscentral
Mariegatan 16-20
67200 Karleby (ingång D)


Hygienskötare
tfn 0400 145 557


Smittskyddsskötare
tfn 0400 145 524


Smittsamma sjukdomar och vaccinationer


Överläkare
Marko Rahkonen