Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Informering, medgivande och rätt att förbjuda

För att vården ska kunna genomföras tryggt krävs att personalen som vårdar patienten har de uppdaterade och nödvändiga uppgifterna om patientens hälsotillstånd, läkemedelsbehandling och undersökningsresultat. Genom samtycke och förbud kan patienten själv påverka hur och var uppgifterna kan utnyttjas om/när vård ges utanför Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite.


Informering

Från och med 1.1.2017 är Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite registeransvarig för hälso- och sjukvårdens patientregister och socialvårdens personregister. Karleby social- och hälsovårds gamla patientuppgifter och socialvårdens klientregister flyttas över till den nya registeransvariga. I Soites patientdatasystem kan man inte förbjuda överlåtande av uppgifter mellan hälso- och sjukvårdens verksamhetsenheter inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun.

Patientuppgifter som blivit till och som sparats inom Soite får lämnas ut utanför patientregistret (t.ex. till ett annat sjukvårdsdistrikt eller en läkare inom privata sektorn) endast om patienten gett sitt samtycke eller i situationer om vilka det skilt stadgats i lag.

Patientuppgifterna är sekretessbelagda och hanteringen av dem bevakas regelbundet. Rätten att använda patientuppgifterna har begränsats på basis av den anställdas arbetsuppgifter. Patientuppgifter får hanteras av personer som deltar i vården eller i uppgifter i anslutning till vården endast i den utsträckning som vården kräver.

Varje patient inom Soite ska få information om Patientdataarkivet och det elektroniska receptet. Informeringen görs en gång och i det elektroniska patientdatasystemet antecknas att informationen getts. Under informeringen berättas även om patientens rätt att förbjuda användningen av uppgifter. För användningen av uppgifterna i det nationella elektroniska patientdataarkivet krävs förutom informering även ett skilt samtycke. Det rekommenderas att patienterna själv kvitterar att de blivit informerade, ger sitt samtycke och hanterar sina förbud i Mina Kanta-tjänsten.

Samtycke

Klient- och patientuppgifterna är sekretessbelagda och får inte lämnas ut till utomstående utan klientens/patientens skriftliga samtycke. Som utomstående räknas alla andra än personer som deltar i vården eller i uppgifter i anslutning till vården. Även klientens anhöriga räknas i regel som utomstående när det gäller journalhandlingarna.

Inom Soite får hälso- och sjukvårdens klienter i samband med informeringen om Patientdataarkivet frågan om de ger sitt samtycke till att uppgifter lämnas ut utanför Soites patientregister och från det nationella Patientdataarkivet. Patienten kan med förbud begränsa samtycket, men kan inte förbjuda sparandet av uppgifterna i Patientdataarkivet.

Frågan om samtycket till användningen av uppgifterna i Patientdataarkivet ställs en gång och samtycket gäller nationellt. Samtycket kan vid behov även tas tillbaka. Samtycket kan ges och tas tillbaka av klienten i Mina Kanta-tjänsten.

Vårdnadshavaren kan ge sitt samtycke å en minderårigs vägnar, men en minderårig som ansvarar själv för sin vård kan även ge samtycket själv. En laglig intressebevakare som även ansvarar för sin huvudmans hälsofrågor kan ge samtycket å huvudmannens vägnar.

Om klient- och patientuppgifter lämnas ut till andra än hälso- och sjukvårdens aktörer, ber man alltid om klientens samtycke. Genom samtycket godkänner personen hanteringen av sina uppgifter:

  • frivilligt
  • individuellt 
  • medvetet

Samtycket bör inkludera information om vilka uppgifter lämnas ut, vart och varför. Samtycket ges en gång.

I regel ber man om ett skriftligt samtycke, men patientuppgifter kan i vissa fall även lämnas ut med stöd av ett muntligt samtycke, ett samtycke som framgår av sammanhanget eller med stöd av lagen. Samtycket och utlämnandet av uppgifter på basis av lag ska dock alltid antecknas i journalhandlingarna.

Med stöd av ett muntligt samtycke eller ett samtycke som framgår av sammanhanget kan uppgifter lämnas ut till en annan organisation inom hälso- och sjukvården eller en yrkesutbildad när uppgifterna behövs för att ordna vård och undersökningar för patienten. Till exempel när en hälsovårdscentralläkare gör en remiss till sjukhuset och patienten inte förbjuder remissen, är det fråga om samtycke som framgår av sammanhanget.

Med stöd av ett muntligt samtycke eller ett samtycke som framgår av sammanhanget kan man skicka en sammanfattning av den vård som getts till den organisation inom hälso- och sjukvården eller den yrkesutbildade som remitterat patienten till vård och till en läkare som eventuellt utnämnts som ansvarig för patientens vård. Till exempel på sjukhuset frågar man patienten om sammanfattningen om vården får skickas till privata sektorns läkare som gjort remissen (muntligt samtycke) eller berättar att en sammanfattning om vården skickas till det fortsatta vårdstället (ett samtycke som framgår av sammanhanget, om patienten inte förbjuder skickandet av uppgifter)

Utan samtycke kan klientens och patientens uppgifter lämnas ut endast om det i lag skilt stadgats om skyldighet eller rätt i fråga om utlämnandet av uppgifter eller rätten till att få uppgifter. Till exempel kan man vara tvungen att lämna ut uppgifter för handräckningsuppgift, för att förverkliga skyldigheten att lämna uppgifter eller på basis av tillstånd av en myndighet eller ministerium. Även uppgifter om t.ex. en medvetslös eller handlingsförlamad patient som är nödvändiga i vården får lämnas ut med stöd av lagen om patientens ställning och rättigheter.


Förbud

Med förbudet som gäller patientdataarkivet förbjuder patienten andra hälso- och sjukvårdsorganisationer, som t.ex. företagshälsovården, den privata sektorns hälso- och sjukvårdsaktör eller ett universitetssjukhus, att se Soites uppgifter via Patientdataarkivet.

Patienten kan även begränsa förbudet så att det endast gäller uppgifterna från en viss verksamhetsenhet, register, en period på vårdavdelning eller något enskilt besök. Förbudet kan utfärdas via Mina Kanta-tjänsten. Om man inte har möjlighet att använda elektroniska tjänster, kan man under tjänstetid meddela Soites dataskyddsansvarige eller patientombudsmannen om ett förbud eller om att ta tillbaka ett förbud. Den som utfärdar förbudet ska bevisa sin identitet.

Ett förbud kan endast utfärdas av personen själv. Om patienten t.ex. på grund av en sjukdom eller en skada inte kan utfärda förbudet, kan ingen annan heller göra det. Ett förbud som utfärdats tidigare kan tas tillbaka av patientens representant. En minderårig kan utfärda ett förbud om han/hon kan själv bestämma om sin vård. Barnets vårdnadshavare eller annan representant har enligt patientlagen inte rätt att utfärda förbud å barnets vägnar. De kan dock ta tillbaka ett förbud.

Ett förbud kan även utfärdas så att uppgifterna ändå kan användas i nödsituation.

Patientens rätt att utfärda förbud är absolut, men ett förbud kan försvåra vården. En yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården som vårdar patienten vet inte ens att han/hon inte har tillgång till alla eventuellt nödvändiga uppgifter och kan därför fatta fel beslut. Om förbudet inte begränsats så att det inte gäller nödsituationer, får uppgifterna som förbudet gäller inte användas i vården ens i en nödsituation.