Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Informering, medgivande och förbudsrätt

För att vård ska kunna genomföras tryggt krävs att personalen som vårdar patienten har de uppdaterade och nödvändiga uppgifterna om patientens hälsotillstånd, medicinering och undersökningsresultat. Genom samtycke och förbud kan patienten själv påverka hur och var uppgifterna kan utnyttjas om/när vård ges utanför Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite.


Informering

Från och med 1.1.2017 är Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite personuppgiftsansvarig för hälso- och sjukvårdens patientregister och socialvårdens personregister.  Gamla patientuppgifter och socialvårdens klientregister från Karleby social- och hälsovård flyttas över till den nya personuppgiftsansvariga. I Soites patientdatasystem kan man inte förbjuda överlåtande av uppgifter mellan hälso- och sjukvårdens verksamhetsenheter inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun.

Patientuppgifter som tillkommit och som sparats inom Soite får lämnas ut utanför patientregistret (t.ex. till ett annat sjukvårdsdistrikt eller en läkare inom privata sektorn) endast om patienten gett sitt samtycke eller i situationer om vilka det skilt stadgats i lag.

Patientuppgifterna är sekretessbelagda och behandlingen av dem bevakas regelbundet. Rätten att behandla patientuppgifter har begränsats på basis av den anställdas arbetsuppgifter. Patientuppgifter får behandlas av personer som deltar i vården eller i uppgifter i förknippat med vården endast i den utsträckning som vården kräver.

Varje patient inom Soite måste få information om Patientdataarkivet och det elektroniska receptet. Informeringen görs en gång och i det elektroniska patientdatasystemet antecknas att informationen getts. Under informeringen upplyser man patienten också om rätten att förbjuda behandlingen av uppgifter. För att uppgifter i det nationella elektroniska patientdataarkivet ska kunna behandlas krävs förutom informering även ett separat samtycke. Det rekommenderas att patienterna själv kvitterar att de blivit informerade, ger sitt samtycke och hanterar sina förbud på Mina Kanta-sidorna.

Samtycke

Klient- och patientuppgifter är sekretessbelagda och får inte lämnas ut till utomstående utan vederbörande persons skriftliga samtycke. Som utomstående räknas alla andra än personer som deltar i vården eller i uppgifter förknippade med vården vid verksamhetsenheten. Även klientens anhöriga räknas i regel som utomstående när det gäller klienthandlingar och journalhandlingar.

I Soite får hälso- och sjukvårdens klienter i samband med informeringen om Patientdataarkivet frågan om de ger sitt samtycke till att uppgifter lämnas ut utanför Soites patientregister och från det nationella Patientdataarkivet. Patienten kan genom ett förbud begränsa samtycket, men kan inte förbjuda att uppgifterna lagras i Patientdataarkivet.

Frågan om samtycket till användningen av uppgifterna i Patientdataarkivet ställs en gång och samtycket gäller nationellt. Samtycket kan vid behov även återtas. En klient kan ge sitt samtycke och återta den på Mina Kanta-sidorna.

En vårdnadshavare kan ge sitt samtycke på en minderårigs vägnar, men en minderårig som ansvarar själv för sin vård kan även ge samtycket själv. En laglig intressebevakare som även ansvarar för sin huvudmans hälsofrågor kan ge samtycket på huvudmannens vägnar.

Om klient- och patientuppgifter lämnas ut till andra än hälso- och sjukvårdsaktörer, ber man alltid om klientens samtycke. Genom ett samtyck godkänner personen behandlingen av sina uppgifter:

  • frivilligt
  • individuellt 
  • medvetet

Samtycket bör inkludera information om vilka uppgifter som lämnas ut, vart och varför. Samtycket ges en gång.

I regel ber man om ett skriftligt samtycke, men patientuppgifter kan i vissa fall även lämnas ut med stöd av ett muntligt samtycke, ett samtycke som framgår av sammanhanget eller med stöd av lagen. Ett samtycke och utlämnande av uppgifter på basis av lag ska dock alltid antecknas i journalhandlingarna.

Med stöd av ett muntligt samtycke eller ett samtycke som framgår av sammanhanget kan uppgifter lämnas ut till en annan organisation inom hälso- och sjukvården eller en yrkesutbildad när uppgifterna behövs för att ordna vård och undersökningar för patienten. Till exempel när en hälsovårdscentralläkare gör en remiss till sjukhuset och patienten inte förbjuder remissen, är det fråga om ett samtycke som framgår av sammanhanget.

Med stöd av ett muntligt samtycke eller ett samtycke som framgår av sammanhanget kan man dessutom skicka en sammanfattning av den vård som getts till den organisation inom hälso- och sjukvården eller den yrkesutbildade som remitterat patienten till vård och till en läkare som eventuellt uppgetts vara ansvarig för patientens vård. Till exempel vid sjukhuset frågar man patienten om en sammanfattning av vården får skickas till den läkare inom privata sektorn som gjort remissen (muntligt samtycke) eller berättar att en sammanfattning av vården skickas till det fortsatta vårdstället (ett samtycke som framgår av sammanhanget, om patienten inte förbjuder att uppgifter skickas).

Utan samtycke kan klientens och patientens uppgifter lämnas ut endast om det i lag skilt stadgats om skyldighet eller rätt att lämna ut uppgifter eller rätt att få uppgifter. Till exempel kan man vara tvungen att lämna ut uppgifter för en handräckningsuppgift, för att förverkliga skyldigheten att lämna uppgifter eller på basis av tillstånd av en myndighet eller ett ministerium. Också uppgifter om t.ex. en medvetslös eller på annat sätt handlingsförlamad patient som är nödvändiga i vården får lämnas ut med stöd av 13 § i lagen om patientens ställning och rättigheter.


Förbud

Genom ett förbud som gäller patientdataarkivet förbjuder patienten andra hälso- och sjukvårdsorganisationer, som t.ex. företagshälsovården, en hälso- och sjukvårdsaktör inom privata sektorn eller ett universitetssjukhus, att se Soites uppgifter via Patientdataarkivet.

Patienten kan också begränsa förbudet så att det endast gäller uppgifterna från en viss verksamhetsenhet eller ett register eller uppgifterna om en viss period på vårdavdelning eller något enskilt besök. Förbudet kan ges och återtas via Mina Kanta-sidorna. Om man inte har möjlighet att använda elektroniska tjänster, kan man under tjänstetid meddela Soites dataskyddsansvarige eller patientombudsmannen om ett förbud eller om att återta ett förbud. Den som ger förbudet ska bevisa sin identitet.

Ett förbud kan endast ges av personen själv. Om en patient till exempel på grund av en sjukdom eller en skada inte kan ge ett förbud, kan ingen annan heller göra det. Ett förbud som getts tidigare kan återtas av patientens representant. En minderårig person kan ge ett förbud om hen kan själv bestämma om sin vård. Barnets vårdnadshavare eller annan representant har enligt patientlagen inte rätt att ge förbud på barnets vägnar. De kan dock återta ett förbud.

Ett förbud kan även ges så att uppgifterna ändå kan användas i en nödsituation.

Patientens förbudsrätt är absolut, men ett förbud kan försvåra vården. En yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården som vårdar patienten vet inte ens att hen inte har tillgång till alla eventuellt nödvändiga uppgifter och kan därför fatta fel beslut. Om förbudet inte begränsats så att det inte gäller nödsituationer, får uppgifterna som förbudet gäller inte användas i vården ens i en nödsituation.