Hälsotjänster ➔ Skolhälsovård ➔

Skolhälsovården

Skolhälsovården är avsedd för grundskolelever och deras familjer. Den är en lagstadgad, avgiftsfri och förebyggande tjänst inom primärvården och är i regel tillgänglig under skoldagen antingen i skolan eller i dess omedelbara närhet. Arbetet utförs i samarbete med föräldrar, lärare och övrig elevvårdspersonal. Verksamheten är konfidentiell.

Skolhälsovården:

  • främjar elevens uppväxt och utveckling samt hälsa och välbefinnande
  • stödjer föräldrarnas och vårdnadshavarnas uppfostringsarbete
  • eftersträvar tidigt igenkännande av elevens behov av särskilt stöd eller undersökningar och stöder i en sådan situation samt ger stöd för egenvård av ett långvarigt sjukt barn i samarbete med övriga aktörer inom elevvården samt hänvisar eleven vid behov till fortsatta undersökningar och vård
  • främjar och följer upp skolmiljöns sundhet och säkerhet samt välbefinnandet i skolan
  • innefattar munhälsovård
  • innefattar nödvändiga specialundersökningar för fastställandet av elevens hälsotillstånd

I skolhälsovården ingår årliga hälsoundersökningar, varav hälsoundersökningarna i årskurs 1, 5 och 8 är omfattande undersökningar. I de omfattande undersökningarna kartläggs barnets/ungdomens och hela familjens välmående. Det är önskvärt att föräldrarna/vådnadshavarna deltar i de omfattande hälsoundersökningarna. Undersökningarna baserar sig på den nationella förordningen från år 2011 (338/2011). I hälsoundersökningen ingår individuell hälsorådgivning som beaktar elevens utvecklingsstadium. 

Munhälsovården är en del av skolelevens hälsovård. Inom munhälsovården iakttas statsrådets förordning gällande rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård, samt barns och ungdomars förebyggande munhälsovård. Till kontroll kallas eleverna i årskurs 1, 3, 5 och 8 samt vid behov även elever från andra årskurser enligt individuellt behov. 


Skolhälsovårdens elektroniska tidsbokning

Inom skolhälsovård används elektronisk tidsbokning. Tid bokas elektroniskt till hälsoundersökningen som sker före inledandet av första klassen samt för femteklassarna. Tiden kan även ändras och avbokas via den elektroniska tjänsten. Ändring och avbokning av tiden bör göras 24 timmar före mottagningstiden.
Tid för hälsoundersökningen före inledandet av skolgången kan fortfarande även bokas per telefon.
Tid kan bokas för undersökning när den egna hälsovårdaren informerat om detta.

I de elektroniska tjänsterna sker identifieringen med nätbankskoder.
Den elektroniska blanketten för förhandsuppgifter
Inom Karleby skolhälsovård används en elektronisk blankett för förhandsuppgifter som kan ifyllas via den elektroniska tidsbokningen.
Vi ber föräldrarna fylla i informationen om barnets hälsotillstånd i den elektroniska blanketten för förhandsuppgifter innan de kommer med barnet på hälsoundersökningen.

Social -och hälsovårdsväsendets klientavgifter

Av 15 år fyllda klienter uppbärs en avgift (51,40 €) för en utebliven och icke-avbokad besökstid till läkare eller till munhälsovården om besöket uteblivit utan grund.  Avbokningen bör göras 2 dygn före den reserverade tiden. Inom skol- och studerandehälsovården är besöken hos hälsovårdaren fortfarande avgiftsfria.

Omfattande hälsoundersökningar

I en omfattande hälsoundersökning bedömer skolhälsovårdaren tillsammans med en läkare förutom elevens hälsa och välbefinnande även den övriga familjens välbefinnande, Därför ber man även föräldrarna komma med. I undersökningen ingår en intervju med föräldrarna samt lärarens bedömning av hur eleven klarar sig i skolan. Vid behov samarbetar man med övriga aktörer inom elevvården.

Ibland kräver elevens hälsotillstånd mer noggranna undersökningar och utredningar. I sådana fall hänvisar hälsovårdaren eller läkaren eleven till andra sakkunniga för fortsatta undersökningar. Det kan bl.a. vara fråga om fysioterapi, ergoterapi, näringsterapi, munhälsovård, laboratorietjänster samt tjänster inom specialiserad sjukvård.                    

Hälsoundersökningar kan ordnas efter individuellt behov även vid andra tillfällen och för andra grupper. Stödbehovet utreds hos dem som inte deltar i hälsoundersökningarna eftersom det är känt att risken för utslagning är större hos dem som inte deltar i undersökningar än hos dem som gör det. Behovet av stöd kan fastställas genom att t.ex. kontakta familjen eller genom att ordna ett hembesök.


Skolhälsovårdarens mottagningar

När hälsovårdaren har öppen mottagning kan eleverna besöka mottagningen utan tidsbeställning för att diskutera de symptom och frågor de bekymrar sig över. Även föräldrarna kan kontakta skolhälsovårdaren. Föräldrarna bokar tid för sitt barn för de omfattande hälsoundersökningarna. Hälsoundersökningen kan vid behov ordnas efter kl. 16.00.


Tillfällig vårdledighet

När ett barn under 12 år plötsligt insjuknar har föräldern rätt att stanna hemma och vårda barnet i högst fyra arbetsdagar. Vårdledighetsintyg för arbetsgivaren fås via skolhälsovårdaren när ett barn har insjuknat. Ett intyg skrivs inte i efterhand.


Vaccinationer/vaccinationstillstånd

Skolhälsovården sörjer för elevens vaccinationsskydd som fortsättning på det frivilliga och avgiftsfria vaccinationsprogrammet som påbörjats på rådgivningen. Det allmänna vaccinationsprogrammet kan läsas via länken "Vaccinationer". Skolelevens förälder/vårdnadshavare bör ge skriftligt tillstånd för vaccination.

 

Samarbete med övrig elevvårds- och undervisningspersonal

Skolhälsovården är en del av skolornas mångprofessionella elevvård. Den gör tätt samarbete med lärarna, skolkuratorerna och skolpsykologerna samt arbetar för att främja det kollektiva välbefinnandet, gör förebyggande arbete och ordnar hälsoundersökningar och individuellt stöd. Överföringen av patientuppgifter sker enligt sekretessbestämmelserna.

    

Främjande av sundhet, trygghet och välmående i skolan och studiemiljön

Skolhälsovården gör en utredning av skolans och skolmiljöns sundhet och trygghet vart tredje år i samarbete med andra aktörer. Avhjälpandet av de brister som upptäcks i utredningen följs upp årligen.