Hälsotjänster ➔ Service vid missbruk och beroenden

Service vid missbruk och beroenden

Missbrukarvård är lagstadgad verksamhet och dess mål är:

  • att förebygga och minska missbruket av rusmedel, dvs. alkohol, droger eller läkemedel
  • att förebygga och minska sociala, psykiska och fysiska olägenheter som är förknippade med missbruk
  • att främja missbrukarnas och deras närståendes funktionsförmåga och trygghet

Rusmedelsarbetare hjälper personer med rusmedelsproblem och deras närstående i fråga om olika rusmedels-, drog-, läkemedels- och spelberoenden. Tjänsterna består av stöd och rådgivning samt hänvisning till olika tjänster. Det är fråga om tjänster inom social- och hälsovården samt öppenvårdens stödåtgärder som erbjuds utifrån hjälp-, stöd- och vårdbehovet. Tjänster kan användas av personen som har rusmedelsproblem och av hens närstående.

Bedömningen av en rusmedelsberoendes körduglighet i enlighet med EU-direktivet genomförs av en anställd inom missbrukarvårdens i samarbete med en läkare.


Öppenvårdsrehabilitering

Vuxna

A-kliniken ger yrkesövergripande hjälp för personer med rusmedels- och beroendeproblem samt hjälper i mån av möjlighet även deras närstående. Problemen kan ha att göra med alkohol, droger, läkemedel, spel- och annan beroende eller en kombination av dessa. Klientskapet baserar sig på frivillighet och i vården betonas förtroligt samarbete med klienten och hens närståendenätverk. Man kan anmäla sig som klient utan remiss. Om man vill kan man ha sin familj/en närstående med sig när man kommer till mottagningen. Besök hos vårdare är avgiftsfria, för besök hos läkare tas ut en avgift enligt separat prislista.

Ungdomar

Nuotta erbjuder hjälp för under 25-åringar och deras familjer när man oroar sig över den ungas rusmedelsanvändning eller beroende. Det är önskvärt att man kontaktar Nuotta redan i ett tidigt skede. Problemet behöver inte vara allvarligt för att man ska kunna söka hjälp. Besök hos vårdare är avgiftsfria, av personer som fyllt 18 tas för besök hos läkare ut en avgift enligt separat prislista.


Vården baserar sig på frivillighet och konfidentialitet. Användningen av rusmedel ses endast som en del i den ungas och de närståendes liv. I vården beaktas den ungas och familjens livssituation i sin helhet. Man kommer med varje klientfamilj överens om en vårdhelhet som motsvarar dess behov. Nuotta stödjer den unga så länge som det behövs.


Tillnyktringsvård

Tillnyktringsvården är avsedd för kortvarig återhämtning för personer som är påverkade av rusmedel. Genom tillnyktringsvård försöker man trygga en persons hälsa och säkerhet. Tillnyktringsvård behövs när en person inte kan sköta om sig själv på grund av sitt berusningstillstånd.


Avvänjningsvård

Med avvänjningsvård menas att klienten efter riklig och långvarig användning av rusmedel slutar använda dem med hjälp av vårdåtgärder. Målet är att bryta den onda cirkeln av rusmedelsanvändning och förebygga och behandla abstinenssymptom. Dessutom försöker man skapa förutsättningar för fysisk, psykisk och social rehabilitering.


Öppen avgiftningsvård

Öppen avgiftningsvård är detsamma som avvänjningsvård, men vården ges som öppenvård. Under avgiftningsvården bor klienten hemma. Man kan även komma för vård i förebyggande syfte om man misstänker att man förlorar kontrollen över användningen av rusmedel. Öppen avgiftningsvård är ett lämpligt alternativ när abstinenssymptomen som rusmedelsanvändningen orsakat inte kräver kontinuerlig uppföljning eller vård dygnet runt.


Substitutionsvård vid opioidberoende

Inom service vid missbruk och beroenden görs bedömning av behovet av substitutionsvård vid opioidberoende och genomförs substitutionsvård med mediciner.


Hälsorådgivningspunkten Vaihtari

Hälsorådgivningspunkten Vaihtari erbjuder service anonymt för klienter som använder intravenösa droger. Klienterna kan byta begagnade sprutor och nålar till rena (max 60 stycken/gång).

På Vaihtari ges även hälsorådgivning och görs hänvisning till vård. Servicen är avgiftsfri och konfidentiell.

Vaihtari är öppen måndagar kl. 16-17 på adressen Torggatan 35, 67100 Karleby (man kommer in via Backstages dörr).


Pilke®

Pilke är aktivitesgrupp som erbjuder kamratstöd och professionellt handledd verksamhet för äldre (60+) som har eller har haft missbruksproblem. Pilkegruppen träffas en gång i veckan på adressen Tervakartano, Fabriksgatan 29, Karleby. När en närståendevårdare deltar i gruppen har hen möjlighet att samtidigt delta i rehabiliterande dagverksamhet för äldre. Pilke-teamet leds av två Pilke®-instruktörer som är yrkespersoner inom social- och hälsovården.

På våra möten äter vi frukost, utbyter nyheter och spelar spel, pysslar och åker på utflykter och andra aktiviteter som Pilkes medlemmar planerar. Pilke-grupperna arbetar enligt principen om en låg tröskel för deltagande, det vill säga man får komma som man äe utan krav på rusmedelsfrihet eller nykterhet. Det betyder att du även kan komma till gruppen berusad. Däremot används inte droger vid Pilkegruppens möten. Verksamheten är gratis för Pilkes medlemmar.

Anmälan och mer information om verksamheten fåd av Pilkes handledare per telefon.

Kontaktuppgifter

Adress:
Mariegatan 16-20, 67200 Karleby

Besöksadress:
Hälsovägen 4, 67200 Karleby


Avdelningssekreterare
Tidsbokning:
mån-tors kl. 8-16, fre kl. 8-14
tfn  040 806 8101

Tillnyktrings- och avvänjningsvård     
tfn 040 806 8111
eller 040 806 8112


Öppenvårdsrehabilitering
*A-kliniken
*Ungdomarnas stöd- och rådgivningspunkt Nuotta

tfn 040 806 8101

Ansvarsområdeschef / Serviceförman
Johanna Kotamäki
Tfn  040 806 8110


Socialarbetare
Pauliina Luoto
tfn 044 730 7664


Mottagningarna i älvdalarna

Missbrukarhandledare
Tiina Ranta-Panula

Det krävs alltid tidsbokning av klienten själv eller av en samarbetspartner.

Tidsbokning:
mån-fre kl. 8-15
tfn 040 804 2813

Kannus: måndagar, tisdagar

Toholampi: onsdagar

Kaustby: torsdagar, fredagar (med undantag av månadens första och tredje torsdag)

Perho: månadens första och tredje torsdag

Mottagningstiderna är i regel de ovannämnda, men beroende på klientsituationen är ändringar möjliga i Perho och i Halso-Kaustby-Vetil-området.

Social- och patientombudsmannens kontaktuppgifter

Besöksadress:
Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS
Mariegatan 16-20
67200 Karleby
y-flygeln, 0 vån.

Social- och patientombudsman
Tina Sandström 
tfn 044 723 2309
mån-fre kl. 9.00-14.30

Du kan  även lämna ett meddelande i telefonsvararen eller per e-post om du vill att vi ska ta kontakt. Obs! Social- och patientombudsmannens e-postadress är inte skyddad. Skicka vänligen inga konfidentiella och/eller sekretessbelagda patient- eller klientuppgifter per e-post.


Länkar

Ansökningsblanketten för boende- och stödtjänster inom missbrukarrehabilitering finns på sidan Blanketter

Peluuri hjälper om spelandet blivit ett problem. Peluuri är en riksomfattande och avgiftsfri servicehelhet för spelare, deras närstående och för personer som stöter på spelproblem i sitt arbete.