Socialservice ➔ Barnatillsyningsmannen

Barnatillsyningsman

Barnatillsyningsmannens tjänster

  • Utredning av faderskap
  • Utarbetande av avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt
  • Underhållsavtal
  • Utbildningsavtal (för en 18 år fylld ungdom som går i skola)
  • Uppgifterna som Kronoby barnatillsyningsman


Utredning av faderskap och avtal om gemensam vårdnad görs hos en barnatillsyningsman.

Tjänsten är avsedd för ett barn som fötts utom äktenskap, för barnets mamma eller en man som vill erkänna faderskapet. I dessa fall har erkännandet av faderskap inte tagits emot på rådgivningen.

Barnets mamma kan inte längre förbjuda utredning av faderskapet.


Erkännande av faderskap och ett avtal om gemensam vårdnad på rådgivningen

I fortsättningen är det möjligt att på rådgivningen med mammans samtycke erkänna faderskapet redan innan barnet har fötts. Erkännandet tas emot av mödrarådgivningens hälsovårdare.

Förutsättningen är att mamman och pappan är båda närvarande på mödrarådgivningen. Samtidigt kan man ingå ett avtal om gemensam vårdnad. Erkännandet av faderskapet tas emot på besöket i graviditetsvecka 30-32. Båda föräldrarna ska bevisa sin identitet med ett officiellt dokument, till exempel ett giltigt pass eller körkort.


Avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt

Om föräldrar som är samboende eller gifta skiljer sig, bor på olika adresser och har barn under 18 år, ska de komma överens om barnets vårdnad, boende och umgängesrätt hos barnatillsyningsmannen.

Man ansöker om skilsmässa hos tingsrätten där även ansökningsblanketter kan hämtas. Ärenden som gäller skilsmässan baserar sig på äktenskapslagen.

Ärenden som gäller barnets vårdnad, boende och umgängesrätt baserar sig på lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt. Frågor som gäller barnets underhåll baserar sig på lagen om underhåll för barn.

Föräldrarna kan ingå avtal om ovannämnda ärenden hos barnatillsyningsmannen när ansökan om skilsmässa har lämnats in till tingsrätten eller när de samboende har flyttat till olika adresser.

Båda föräldrarna kan ha vårdnad om barnet (gemensam vårdnad) eller alternativt har endast den ena föräldern vårdnaden (ensam vårdnad).

Vid gemensam vårdnad ansvarar båda föräldrarna för uppgifter som har att göra med barnets vårdnad och fattar tillsammans besluten som gäller barnet.

Barnets vårdnadshavare bestämmer tillsammans var barnet ska bo. Föräldern som bor med barnet sköter i regel barnets dagliga vård och omvårdnad. Vårdnadshavarna får information gällande barnet från daghemmet, skolan och olika myndigheter.

När man ansöker om pass för ett barn krävs vanligtvis underteckning av båda vårdnadshavarna. När det gäller ändring av barnets efternamn, beslut om barnets trossamfund eller nationalitet behövs föräldrarnas medgivande.


Underhållsavtal

Barnets föräldrar ansvarar för barnets underhåll.  Den förälder som barnet inte bor hos är skyldig att delta i barnets försörjning genom att erlägga underhållsbidrag. Underhållsbidraget fastställs i första hand genom ett avtal som görs upp och bestyrkas hos barnatillsyningsmannen.

När storleken på underhållsbidraget beräknas iakttas Justitieministeriets anvisning gällande bedömningen av storleken på underhållsbidrag till barn. I beräkningen fastställer man barnets behov av underhåll och båda föräldrarnas försörjningsförmåga.

Om föräldrarna inte kan komma överens om underhållsbidraget, måste ärendet behandlas av tingsrätten.

Underhållsbidraget är bundet till levnadskostnadsindexet. Anteckningarna om förhöjningar som gäller underhållsbidraget måste man ta hand om själv. Anteckningarna om förhöjning görs inom barnskyddet.

Underhållsbidraget höjdes med 0,37 % 1.1.2016.


Utbildningsbidrag

Underhållsbidrag erläggs högst till den dag då barnet fyller 18 år. Efter det har barnet rätt att få bidrag för sin utbildning.  Avtalet om utbildningsbidrag görs hos barnatillsyningsmannen.

Datasekretessen hindrar oss från att besvara meddelanden angående klientärenden per e-post.


Mer information om stöd för parförhållandet och tjänster vid separation i Soites område:

Stöd för parförhållandet och tjänster vid separation
Kontaktuppgifter

Adress

Långbrogatan 1-3
67100 Karleby

Telefontid och tidsbeställning
mån - fre  kl. 11.00 -12.00
Tfn 06 826 4111

Barnatillsyningsmän
Marjaana Salmenoja-Biskop
Merja Kero


Byråsekreterare
Sari Rantala
tfn 040 806 5078


Serviceförman
Arja Seppälä
tfn 044 730 7985

Vi finns på Instagram: