Hälsotjänster ➔ Patientguide till MÖCS ➔

Social- och patientombudsmannen

Socialombudsmannens uppgifter:

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården innefattar de centrala rättsliga principerna i fråga om bemötande av en klient, medbestämmande och rättsskydd. Lagens syfte är att främja klientmedverkan och förtroendefulla klientrelationer samt klientens rätt till god service och gott bemötande utan diskriminering inom socialvården. Lagen innehåller också bestämmelser om frågor gällande dataskydd. Enligt lagen ska kommunerna utse en socialombudsman vars uppgift det bland annat är att:

  • informera om klientens rättigheter 
  • att arbeta för att främja klientens rättigheter och för att rättigheterna ska förverkligas
  • att följa hur klienternas ställning och rättigheter utvecklas i kommunen och årligen avge en redogörelse för detta till kommun-/stadsstyrelsen
  • ge råd och bistå socialvårdens klient bland annat i att göra en skriftlig anmärkning som klienten kan göra om hen är missnöjd med sitt bemötande


Patientombudsmannens uppgifter:

Lagen om patientens ställning och rättigheter (17.8.1992) föreskriver att varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska utse en patientombudsman vars uppgift det är:

  • att ge patienter, de anhöriga och personalen råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen

  • att hjälpa patienter att göra anmärkningar och patientskadeanmälningar

  • att informera om patientens rättigheter gällande vård, rätt till information, bemötande och dataskydd

  • att arbeta för att främja patientens rättigheter och för att rättigheterna ska förverkligas

Vid problem eller oklarheter i fråga om vård eller bemötande bör man i första hand diskutera situationen med vårdenhetens personal eller personalens chefer. Patientombudsmannen hjälper vid behov med att lösa konflikter och ger råd i fråga om överklagande. Man kan vända sig till ombudsmannen också om man misstänker vårdskada. Patientombudsmannens service är avgiftsfri.


Social- och patientombudsmannens uppgift är rådgivande. Ombudsmannen fattar inga beslut, beviljar inga förmåner och tar inte ställning till medicinska vårdbeslut eller till om det skett en skada i patientens vård. Ombudsmannen sköter inte heller ärenden som hör till FPA:s, intressebevakningens eller arbets- och näringsbyråns verksamhet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS
Mariegatan 16-20
67200 Karleby
y-flygeln, 0. våning

Social- och patientombudsman
Anne-Mari Furu
tfn 044 723 2309
Telefontid under tiden 31.5.-23.6.
mån och ons kl. 9-11


Vi rekommenderar att du inte skickar konfidentiella klient-/patientuppgifter per e-post. När det gäller besökstider, ber vi komma överens om dem på förhand per telefon.  Blanketter förknippade med vården

Alla blanketter finns på Soites Blanketter-sida.