Hälsotjänster ➔ Patientguide till MÖCS ➔

Social- och patientombudsmannen

Socialombudsmannens uppgifter:

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården innefattar de centrala rättsliga principerna i fråga om bemötande av klienten, medbestämmande och rättsskydd. Lagens syfte är att främja klientcentrering, klientrelationens konfidentialitet samt klientens rätt till socialvård av god kvalitet och gott bemötande utan diskriminering. I lagen stadgas även om frågor gällande dataskydd. Enligt lagen ska kommunerna utse en socialombudsman vars uppgift det är bl.a. att:

  • informera om klientens rättigheter 
  • att arbeta för att främja klientens rättigheter och för att rättigheterna ska förverkligas
  • att uppfölja utvecklingen av klienternas ställning och rättigheter i kommunen och att årligen rapportera om det till kommun-/stadsstyrelsen
  • ge råd och bistå socialvårdens klient bl.a. i att göra en skriftlig anmärkning som klienten kan göra om han/hon är missnöjd med bemötandet


Patientombudsmannens uppgifter:

Lagen om patientens ställning och rättigheter (17.8.1992) föreskriver att varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska utse en patientombudsman vars uppgift det är:

  • att ge patienten, de anhöriga och personalen råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen

  • att hjälpa patienten med att göra en anmärkning och patientskadeanmälan

  • att informera om patientens rättigheter gällande vården, rätten till information, bemötande och dataskydd

  • att arbeta för att främja patientens rättigheter och för att rättigheterna ska förverkligas

Vid problem eller oklarheter i fråga om vården eller bemötandet bör man i första hand diskutera situationen med vårdenhetens personal eller personalens chefer. Patientombudsmannen hjälper vid behov att lösa konflikter och ger råd i fråga om överklagande. Man kan även vända sig till ombudsmannen när man misstänker vårdskada. Patientombudsmannens service är avgiftsfri.


Social- och patientombudsmannens uppgift är rådgivande. Ombudsmannen fattar inte beslut, beviljar inte förmåner och tar inte ställning till patientens medicinska vårdbeslut och till om det skett skada i patientens vård. Ombudsmannen sköter inte heller ärenden som hör till FPA:s, intressebevakningens eller arbets- och näringsbyråns verksamhet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS
Mariegatan 16-20
67200 Karleby
y-flygeln, 0. våning

Social- och patientombudsman
Anne-Mari Furu
tfn 044 723 2309
mån-tors kl 9.00-14.30

Du kan även lämna ett meddelande i telefonsvararen  om du vill att vi ska ta kontakt.


Vi rekommenderar inte att du skickar konfidentiella kund-/patientuppgifter per e-post. För personligt besök rekommenderas tidsbeställning per telefon i förväg.  Blanketter som har att göra med vården

Alla blanketter finns på Soites Blanketter-sida.