Hälsotjänster ➔ Patientguide till MÖCS ➔

Social- och patientombudsmannen

Socialombudsmannens uppgifter:

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården innefattar de centrala rättsliga principerna i fråga om bemötande av en klient, medbestämmande och rättsskydd. Syftet med lagen är att främja klientmedverkan och förtroendefulla klientrelationer samt klientens rätt till god service och gott bemötande utan diskriminering inom socialvården. Lagen innehåller också bestämmelser om frågor gällande dataskydd. Enligt lagen ska kommunerna utse en socialombudsman vars uppgift det bland annat är att:

  • informera om klientens rättigheter 
  • arbeta för att främja klientens rättigheter och för att rättigheterna ska förverkligas
  • följa med hur klienternas ställning och rättigheter utvecklas i kommunen. Hen ska årligen avge en redogörelse för detta till kommun-/stadsstyrelsen
  • ge råd och bistå socialvårdens klient bland annat i att göra en skriftlig anmärkning. En klient kan göra en anmärkning om hen är missnöjd med bemötandet


Patientombudsmannens uppgifter:

Lagen om patientens ställning och rättigheter (17.8.1992) föreskriver att varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska utse en patientombudsman. Hens uppgift är:

  • att ge patienter, anhöriga och personalen råd i frågor som gäller tillämpning av lagen

  • att hjälpa patienter att göra anmärkningar och patientskadeanmälningar

  • att informera om patienters rättigheter gällande vård, rätt till information, bemötande och dataskydd

  • att arbeta för att främja patienters rättigheter och för att rättigheterna förverkligas

Vid problem eller oklarheter som gäller vård eller bemötande bör situationen i första hand diskuteras med vårdenhetens personal eller chefer. Patientombudsmannen hjälper vid behov med att lösa konflikter och ger råd i fråga om överklagande. Man kan vända sig till ombudsmannen också om man misstänker vårdskada. Patientombudsmannens service är avgiftsfri.


Social- och patientombudsmannens uppgift är rådgivande. Ombudsmannen fattar inga beslut, beviljar inga förmåner och tar inte ställning till medicinska vårdbeslut eller till om det skett en skada i vården. Ombudsmannen sköter inte heller ärenden som hör till FPA:s, intressebevakningens eller arbets- och näringsbyråns verksamhet.

Social- och patientombudsmannens kontaktuppgifter

Besöksadress:
Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS
Mariegatan 16-20
67200 Karleby
y-flygeln, 0 vån.

Social- och patientombudsman
Tina Sandström 
tfn 044 723 2309
mån-fre kl. 9.00-14.30

Du kan  även lämna ett meddelande i telefonsvararen eller per e-post om du vill att vi ska ta kontakt. Obs! Social- och patientombudsmannens e-postadress är inte skyddad. Skicka vänligen inga konfidentiella och/eller sekretessbelagda patient- eller klientuppgifter per e-post.


Blanketter förknippade med vården

Alla blanketter finns på Soites Blanketter-sida.