Hälsotjänster ➔ Patientsäkerhet

Patientsäkerhet

Vi har som mål i all vår verksamhet att säkra vårdens säkerhet. Ur patientens synvinkel betyder vårdens goda kvalitet att patienten får den vård han/hon behöver och som medicinskt är rätt. Säker vård är effektiv, genomförs på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Patientsäkerheten är en central del av vårdens kvalitet och till den hör:

  • Allmän säkerhet i vården, inklusive infektionstrygghet
  • Medicintekniska utrustningens produktsäkerhet samt
  • Säkerheten i läkemedelsbehandlingen


Målet med patientsäkerheten är att vården och vårdmiljön inte orsakar patienten fara eller skada som inte hör till vården. Negativa händelser i vården kan t.ex. vara infektioner, fel eller dröjsmål i diagnostiseringen, ett kirurgiskt fel, ett fel i medicineringen eller i utrustningen.

God patientsäkerhet förutsätter samarbete mellan olika aktörer. Patienterna och de anhöriga har en viktig roll i främjandet av säkerhet. Därför är det viktigt att patienten eller den anhöriga ger all nödvändig information under vården och berättar om önskemålen och symptomen. Med tanke på återhämtningen är det viktigt att patienten deltar så mycket som möjligt i vårdens planering och genomförande. Det är även viktigt att be om och precisera vårdanvisningarna för att den fortsatta vården ska lyckas på rätt sätt.

På Mellersta Österbottens centralsjukhus fungerar en patientombudsman som hjälper patienten. Patientombudsmannen ger patienten och de anhöriga information om rättigheterna och hjälper vid behov med att göra en anmärkning, anföra ett klagomål eller göra en ersättningsansökning.


Patientrespons

Mellersta Österbottens centralsjukhus använder ett elektroniskt sätt att ge och samla patientrespons och information om patienttillfredsställelse. Med hjälp av den fås även information om patientsäkerhet. Anmärkningar, patientskador och klagomål hör inte till responssystemet, utan deras behandling börjar genom att en separat anmälningsblankett ifylls. Läs mer på vår responssida.


Farlig incident

Vårt mål är en god och trygg vård och stöd. Det är ändå möjligt att det uppstår riskfyllda situationer på grund av olika yttre faktorer (fel i system eller informationsspridningen, avbrott i arbetet, brådskande situationer vid livsfara). Vi rapporterar om dessa farliga incidenter, behandlar dem och tar reda på orsakerna till dem för att lära oss av våra misstag och för att göra vår verksamhet allt säkrare.


En farlig incident är antingen:

  • ett tillbud där situationen märks i tid och ingen skada orsakas patienten
  • en negativ händelse där patienten orsakas skada som inte hör till vården

Om du märker situationer under din vård där skada kunde ha orsakats eller där skada orsakades, ber vi dig göra en anmälan om farlig incident eller på annat sätt ge respons om vården. Anmälan kan göras och responsen ges anonymt. Om du vill få ett svar på din anmälan eller din respons, är det bra att lämna dina kontaktuppgifter. Varje anmälan och all respons behandlas med vederbörande enheter.

Under vården kan du också ta upp farliga incidenter du märkt direkt med vårdpersonalen, t.ex. om du inte är säker på om din medicinering är korrekt.


Gör en anmälan om en farlig incident


Social- och patientombudsmannens kontaktuppgifter

Besöksadress:
Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS
Mariegatan 16-20
67200 Karleby
y-flygeln, 0 vån.

Social- och patientombudsman
Tina Sandström
tfn 044 723 2309
mån-fre kl. 9.00-14.30

Sommaröppettider

18.6-8.7 är  social- och patientombudsmannen anträffbar per telefon

  • mån 22.6 kl. 9-11
  • tors 25.6 kl. 12-14
  • mån 29.6 kl. 9-11
  • tors 2.7 kl. 12-14

 13.7- 7.8 är social- och patientombudsmannen anträffbar per telefon
mån-ons kl. 9.00-14.30.