Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Korrigering av uppgifter i registren

Soite är som registeransvarig skyldig att på eget initiativ korrigera, ta bort, komplettera och rätta felaktiga, bristfälliga eller föråldrade uppgifter som den upptäckt i journalhandlingarna. Klienten har rätt att kräva att felaktiga eller bristfälliga uppgifter om henne/honom i journalhandlingarna korrigeras, tas bort eller kompletteras. Vårdnadshavaren kan begära korrigering å en minderårigs vägnar.

Om patienten kräver att anteckningar i journalhandlingarna ändras eller klienten kräver att klientuppgifter ändras, bedömer man om det är motiverat att ändra, komplettera eller ta bort uppgifterna och om uppgifterna är nödvändiga med tanke på vården eller klientrelationen. Motiverade slutsatser i fråga om vården som en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården gjort ändras inte även om patienten är av annan åsikt. En anteckning anses inte heller vara felaktig om den vid tidpunkten för anteckningen motsvarat den dåvarande uppfattningen, även om det senare visar sig att t.ex. en tidigare diagnos varit felaktig.

Klienten kan be muntligt om korrigering av ett klart fel t.ex. i samband med följande besök på mottagning. En begäran om en tolkningsmässig korrigering eller annan korrigering som görs i efterhand gör klienten genom en skriftlig begäran om korrigering, dvs. yrkande på rättelse av registeruppgifter, där det specificeras om kravet gäller borttagning eller rättelse av uppgifter eller komplettering med klientens ståndpunkt. På blanketten bör klienten ordagrant specificera texten som ska ersättas, tas bort eller kompletteras. Det är även bra att som bilaga ha en kopia eller utskrift av den felaktiga uppgiften. Klienten bör motivera de ändringar, borttagningar eller korrigeringar som han/hon begär.

Om klienten vill att uppgifter som syns i patientdatasystemet och som kommit från befolkningsregistret korrigeras, bör klienten be befolkningsregistermyndigheterna korrigera uppgifterna.


Genomförandet av korrigeringen

Uppgifter som är onödiga med tanke på vården eller klientrelationen och uppgifter som är felaktiga tas bort från journalhandlingarna, och bristfälliga uppgifter kompletteras. När anteckningar i det elektroniska patientdatasystemet korrigeras eller tas bort skapas det en bakgrundsfil. Bakgrundsfilen syns inte i klient- eller patientuppgifterna, men den ursprungliga texten kan fås fram om den behövs för lagliga ändamål t.ex. vid ett felbehandlingsfall eller för tillsynsmyndigheten.

När uppgifter i patientdatasystemet korrigeras, ändras eller tas bort uppdateras även uppgifterna i det nationella elektroniska patientdataarkivet.

Om klientens begäran om korrigering av uppgifter avslås, ska klienten ges ett svar skriftligt. I svaret ska det redogöras för de orsaker som lett till att begäran avslagits. Om klienten så vill, kan han/hon be dataombudsmannen att behandla ärendet.