Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Korrigering av uppgifter i ett register

Soite är som personuppgiftsansvarig skyldig att på eget initiativ korrigera, ta bort, komplettera och rätta felaktiga, bristfälliga eller föråldrade uppgifter som den upptäckt i journalhandlingar. En klient har rätt att kräva att felaktiga eller bristfälliga uppgifter som finns om hen i journalhandlingar korrigeras, tas bort eller kompletteras. En vårdnadshavare kan begära korrigering på en minderårigs vägnar.

Om en patient kräver att anteckningar i journalhandlingar ändras eller om en klient kräver att klientuppgifter ändras, bedömer man om det är motiverat att ändra, komplettera eller ta bort uppgifterna och om uppgifterna är nödvändiga med tanke på vården eller klientrelationen. Motiverade slutsatser om vården som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gjort ändras inte även om patienten har en annan åsikt om dem. En anteckning anses inte heller vara felaktig om den vid tidpunkten för anteckningen motsvarat den dåvarande uppfattningen, även om det till exempel senare skulle visa sig att en tidigare diagnos varit felaktig.

En klient kan till exempel i samband med följande besök på mottagning be muntligt om korrigering av ett tydligt fel. När det gäller en tolkningsmässig korrigering eller annan korrigering som görs i efterhand gör klienten en skriftlig begäran om korrigering, dvs. yrkande på rättelse av registeruppgifter, där det specificeras om kravet gäller att ta bort eller att rätta uppgifter eller att komplettera dem med klientens ståndpunkt. På blanketten ska klienten noggrant specificera texten som ska ersättas, tas bort eller kompletteras. Det är också bra att som bilaga ha en kopia eller utskrift av den felaktiga uppgiften. Klienten bör motivera de ändringar, borttagningar eller korrigeringar som hen begär.

Om en klient vill att sådana uppgifter i patientdatasystemet som kommit från befolkningsregistret korrigeras, ska klienten be befolkningsregistermyndigheterna korrigera uppgifterna.


Genomförande av korrigering

Uppgifter som är onödiga med tanke på vården eller klientrelationen och uppgifter som är felaktiga tas bort från journalhandlingarna och bristfälliga uppgifter kompletteras. När anteckningar som finns i det elektroniska patientdatasystemet korrigeras eller tas bort skapas det en bakgrundsfil. Den syns inte i klient- eller patientuppgifterna, men man kan få fram den ursprungliga texten om den behövs för ett lagligt användningsändamål till exempel vid ett fall av felbehandling eller för tillsynsmyndigheten.

När uppgifter i patientdatasystemet korrigeras, ändras eller kompletteras uppdateras även uppgifterna i det nationella elektroniska patientdataarkivet.

Om en klients begäran om korrigering av uppgifter avslås, ska klienten ges ett skriftligt svar om detta. I svaret ska det redogöras för de orsaker som lett till att begäran avslagits. Om klienten vill kan hen be dataombudsmannen behandla ärendet.