Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Rätten till insyn i registeruppgifter

Soite upprätthåller ett personregister för patient- och klientuppgifter i enlighet med dataskyddslagen och EU:s dataskyddsförordning. Soite är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som finns i registren. Alla registrerade har rätt att granska de uppgifter i registret som gäller en själv. Denna rätt gäller också social- och hälsovårdens klient- och patientuppgifter.

Rätten till insyn i registeruppgifter är personlig och andra kan inte använda rätten å en patients vägnar ens med fullmakt. En intressebevakare kan inte använda rätten till insyn å en omyndig persons vägnar eller för en person som står under förmynderskap. Ett undantag är om intressebevakningsrätten i beslutet om intressebevakning uttryckligen gäller personens patientuppgifter. När det gäller minderåriga har endast den minderåriga rätt till insyn på vissa villkor. Villkoren är att hen ansvarar själv för vården och har förbjudit utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare eller annan laglig företrädare.


Begäran om insyn eller kopia eller Mina kanta-sidorna?

På Mina Kanta-sidorna kan Soites klienter läsa de patientuppgifter som registrerats efter november 2014. Om du vill få kopior av dina egna eller ditt barns patientjournaler rekommenderas att du gör en begäran om handling. Det innebär en snabbare och lättare process jämfört med begäran om insyn i registeruppgifter. Slutresultatet av båda begäran är dock vanligtvis detsamma. Skillnaden mellan begäran om insyn och begäran om handling är att de baserar sig på  olika lagar. En begäran om insyn i registeruppgifter baserar sig på dataskyddslagen. En begäran om handling baserar sig på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid begäran om insyn granskas uppgifter och med begäran om handling begär man kopior av journalhandlingarna.

I Soite registreras begäran om insyn i ärendehanteringssystemet i Arkivets registratur. För att uppgifter ska lämnas ut krävs i vissa fall ett beslut av chefsöverläkaren eller en överläkare som chefsöverläkaren bemyndigat. Processen tar därför tid.

Förverkligande av rätten till insyn

Under en vårdperiod ska man framföra sin begäran om insyn i journaler som gäller perioden hos den behandlande läkaren eller en annan yrkesutbildad person inom vården. Rätten till insyn i fråga om patientjournaler genomförs i läkarens närvaro eller i närvaro av en annan yrkesutbildad person inom vården. Den yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården tolkar vid behov texterna för patienten.

Om vårdperioden redan avslutats fyller man i en skriftlig blankett om begäran om insyn.

Begäran skickas egenhändigt undertecknat till Arkivets registratur. Begäran om insyn kan inte göras per telefon eller elektroniskt. I blanketten om begäran om insyn specificeras vilka uppgifter begäran gäller och hur man vill att rätten till insyn förverkligas.

Rätten till insyn kan förverkligas antingen som ett personligt besök eller genom att begära kopior av patientjournaler. Om man vill granska uppgifterna personligen, ska man vid granskningstillfället bevisa sin identitet med ett officiellt identifieringsverktyg. Det kan vara fråga om ett körkort, identitetskort eller pass.

Utnyttjande av rätten till insyn i fråga om samma uppgifter är avgiftsfritt om det gått över ett år mellan två begäran om insyn.


Att förvägras rätten till insyn

Begäran om insyn kan förvägras ifall utlämnande av uppgifter kan medföra allvarlig risk för patientens hälsa eller vård eller för någon annan persons rättigheter. Begäran om insyn kan också förvägras om det inte ligger i ett barns intresse. Om rätten till insyn förvägras, ges ett skriftligt intyg över förvägran med grunderna för förvägran.

Om en patient inte fått uppgifterna eller ett skriftligt svar inom tre månader från att begäran lämnats in, motsvarar detta förvägran av rätten till insyn.

Klienten kan lämna in det nekande beslutet hos dataombudsmannen för behandling.

Kontaktuppgifter

Begäran om insyn i registeruppgifter skickas till:

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Arkivets registratur
PB 1101
67101 Karleby


Suomi.fi-meddelanden i bruk

Soite har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden i en del av sina tjänster. En klient kan ge sitt samtycke i Suomi.fi till att ta emot meddelanden elektroniskt. Då styrs meddelandena från en myndighet till klientens meddelanden i webbtjänsten Suomi.fi i stället för att skickas som papperspost.


Inledningsvis kopplar man till Suomi.fi-meddelanden sådana ärenden som är förknippade med servicesedlar, köpta tjänster och dokumentförvaltning. När det gäller dokumentförvaltning är det fråga om begäran om egna handlingar och begäran om insyn i egna registeruppgifter. Dessa begäran fylls i på Soites webbplats. Länkarna till de elektroniska blanketterna finns på sidan Blanketter.