Hälsotjänster ➔ Klient och patientavgifter

Klient- och patientavgifter i Soite

I Finland är det patientens och klientens hemkommun som huvudsakligen står för sjukvårds- och socialvårdskostnaderna. De avgifter som tas ut av klienter och patienter fastställs i enlighet med lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites prislista över klient- och patientavgifter innehåller samkommunens klientavgifter från alla dess verksamhetsområden:

Klient- och patientavgifter i Soite 2019

På grund av lagstiftningen måste man inom verksamhet som baserar sig på funktionell integration fortfarande fastställa klientavgifter separat för service på specialnivå och basnivå.

Utöver bestämmelserna i prislistan iakttas det följande:

 1. För veteraner som beviljats fronttecken är alla Soites social- och hälsovårdstjänster inom öppenvården samt eventuella läkarintyg avgiftsfria. Tandtekniska kostnader inom tandvården är fortfarande avgiftsbelagda även för veteraner, men reparation av tandprotes är avgiftsfri.
 2. Vid långvarig vård är medlen som reserveras för en vårdtagares personliga bruk minst 108,00 €.
 3. Avgiftstaket är 683 €.
 4. För vårdperioder som varar i flera dygn debiteras klient- och patientavgift för alla vårddagar inklusive dagen patienten kommit till vård och dagen då patienten åker hem. Om vården fortsätter vid en annan anstalt samma dag, debiteras ingen avgift av den första anstalten för dagen då patienten lämnar den. Om en vårdperiod varar under 12 timmar tar man ut endast en vårddagsavgift om patienten kommit till avdelningen efter kl. 22 på kvällen och åker hem före kl. 12 följande dag.
 5. Inom boendetjänster beror individuella hyror delvis på den privata fastighetsägarens grunder för hyran. Om det sker ändringar i de enhetsvisa hyrorna under verksamhetsåret, ändras klienternas individuella hyror i enlighet med dessa ändringar.


Avgiftstak

Vid beräkning av avgiftstaket kan familjens minderåriga barn beaktas i fråga om ena vårdnadshavarens eurobelopp enligt vårdnadshavarnas val. Barnet har också ett eget kort, och när hens avgiftstak nåtts läggs kortet ihop med vårdnadshavarens kort.

När avgiftstaket nåtts byts kortet ut mot ett frikort. Det lönar sig att spara kvittona på betalda vårdavgifter i original, för dessa ska på begäran visas upp för att få ett frikort.  

Vid beräkning av avgiftstaket beaktas följande avgifter:

 • hälsovårdscentralavgifter
 • poliklinikavgifter
 • avgift för dagkirurgisk vård
 • avgift för vård i serie
 • avgift för individuell fysioterapi
 • avgift för natt- och dagvård
 • avgift för rehabiliteringsbesök
 • vårddagsavgift vid kortvarig vård på institution eller avdelning
 • avgift för korttidsvård (intervallvård) vid en enhet för handlett serviceboende eller serviceboende med heldygnsomsorg
 • dagsjukhusavgift inom psykiatrin
 • hemsjukhusavgift

När en klient visar upp sitt frikort inom offentlig social- och hälsovård efter att avgiftstaket nåtts, får man inte debitera personen vars namn står på kortet för besök hos hälsovårdscentralläkare, för poliklinikbesök, för vård i serie, för individuell fysioterapi, för natt- och dagvård, för hemsjukhusbesök eller för rehabiliterande vård. För kortvarig vård på anstalt och för dagkirurgi debiteras 22,50 euro per dag efter att avgiftstaket nåtts.

Alla personer under 18 år som finns antecknade på ett kort ges ett eget parallellkort.


Avgifter som inte räknas med i avgiftstaket

 • hemvårds- och hemsjukvårdsavgifter samt avgifter för stödtjänster som ordnas hem
 • tandvårdsavgifter
 • avgifter för långvarig institutionsvård
 • avgifter för läkarintyg och utlåtanden
 • avgifter för sjuktransport
 • avgifter för icke-använd eller icke-avbokad tjänst
 • familjevårdsavgifter
 • avgifter för vård som ersätts med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller patientskadelagen eller med stöd av en motsvarande tidigare lag
 • avgifter för vilka det beviljats utkomststöd
 • självriskandelar i fråga om en servicesedel
 • avgifter för tjänster som ordnas under en närståendevårdares lagstadgade ledighet
 • avgifter för tjänster som en klient/patient köpt av en privat serviceproducent


Avgiftstaket för läkemedelskostnader sköts via FPA.

Kontaktuppgifter

Patientbyrån

Patientbyrån finns vid centralsjukhusets huvudkorridor på första våningen
Mariegatan 16-20, 67200 Karleby


Öppettider:
mån-fre kl. 7.30 - 15.00


Telefonnummer till patientbyrån: 

040 653 4408
040 653 4352
040 653 4374
040 804 5911