Soite ➔ Kommunikation ➔

Tiedote 17.9.2019

Efter en bedömning av konsekvenser till köptjänster inom serviceboende med heldygnsomsorg 

Styrelsen för Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite godkände på sitt sammanträde 16.9.2019 rapporten om en förhandsbedömning av konsekvenser gällande att lägga ut Soites serviceboende med heldygnsomsorg på entreprenad. I och med beslutet görs 157 vårdplatser inom Soites serviceboende med heldygnsomsorg för äldre om till köptjänster i enlighet med den riktlinje fullmäktige drog upp i maj.

Som en del av en omfattande besparingsplan beslöt Soites fullmäktige i maj 2019 att göra om 157 vårdplatser som Soite själv producerar inom serviceboende med heldygnsomsorg till köptjänster. Fullmäktige krävde i en kläm att det görs en förhandsbedömning av konsekvenser gällande ändringen innan beslutet verkställs. Hälso- och sjukvårdslagen förpliktar kommunerna och sjukvårdsdistriktens samkommuner att i samband med beredning av beslut och avgöranden bedöma och beakta de konsekvenser besluten och avgörandena har för befolkningens hälsa och sociala välfärd.

Vid en förhandsbedömning av konsekvenser gör man en bedömning av konsekvenser ur flera olika synvinklar som är förknippade med människor, miljö, organisation och personal samt ekonomi så väl på kort som på lång sikt. Det utsågs en arbetsgrupp för att bedöma konsekvenserna av att lägga ut Soites serviceboende med heldygnsomsorg på entreprenad. Arbetsgruppen gjorde en bedömning av fyra olika alternativ: 0. nuläget bibehålls 1. 157 vårdplatser inom serviceboende med heldygnsomsorg läggs ut på entreprenad 2. man väljer en samarbetsmodell där den offentliga och den privata sektorn fungerar i samma fastighet 3. alla vårdplatser inom serviceboende med heldygnsomsorg för äldre läggs ut på entreprenad.

Arbetsgruppen som gjorde förhandsbedömningen kom till den slutsatsen att det i fråga om att lägga ut serviceboende med heldygnsomsorg i Soite på entreprenad lönar sig att välja alternativ 1., dvs. att 157 vårdplatser inom serviceboende med heldygnsomsorg läggs ut på entreprenad. Arbetsgruppen kom fram till detta avgörande på basis av Soites strategi, nuläge och den bindande budgetramen som krävts.

Upphandlingsprocessen som baserar sig på beslutet om 157 vårdplatser inom serviceboende med heldygnsomsorg för äldre inleds genast. Ändringen bör genomföras i nära samarbete med de medlemskommuner som beslutet i första hand gäller. I enlighet med beslutet som fattats av Soites fullmäktige 27.5.2019 gäller de vårdplatser inom serviceboende med heldygnsomsorg som läggs ut på entreprenad Harjukoti (Vetil), Sandbacka (Kronoby), Emeliehemmet (Karleby) och Kotiranta (Kannus). Ändringen leder till en besparing på 1,3 miljoner euro. Verkställandet av beslutet görs till en del av beredningen av verksamhets- och ekonomiplanen för år 2020. Också i ändringssituationer ser man till att de personer som är i behov av serviceboende med heldygnsomsorg får den vård och den vårdplats de behöver.

Beslutet kräver att ett formellt samarbetsförfarande inleds i Soite. Styrelsen fattar senare ett separat beslut om att inleda samarbetsförfarandet, tidtabellen för det och dess omfattning.

Meddelanden