Soite ➔ Kommunikation ➔

Tiedote 18.4.2019

Balansering av Soites ekonomi 

Som en gemensam önskan från Soites medlemskommuner och på initiativ av Karleby stad inleddes inom Soite i januari 2019 beredningen av ett omfattande program för att få ekonomin i balans. Beredningsarbetet har utförts av tjänsteinnehavare, men i nära samarbete med Soites styrelse och kommunledningen i områdets medlemskommuner med stöd av den s.k. utvidgade ägarstyrningen. Även Soites personal har deltagit i beredningen av programmet och personalen har fått lämna in förslag via idélådan på intranätet.
Bakgrunden till medlemskommunernas krav är de höga social- och hälsovårdskostnaderna i kommunerna i Soites område inom. I en riksomfattande jämförelse är Soite-området Finlands tredje dyraste område efter standardisering på basis av befolkningens ålders- och sjuklighetsindex. Områdets höga relativa kostnadsnivå har i huvudsak uppstått under åren 2006–2016. Kostnadsnivån överstiger den ekonomiska bärkraften hos områdets medlemskommuner. Det bör dock noteras att det finns betydande skillnader i kostnadsnivåerna mellan områdets kommuner, och därmed varierar även sparbehovet i området.
Beräknat utifrån uppgifterna för år 2017 bedöms sparbehovet vara 11–14 M €.
Ett väsentligt mål i beredningen av programmet för balanseringen av ekonomin har varit att trygga tjänster av god kvalitet också trots att servicebehovet förändras och växer. Programmet omfattar tanken på investeringar i framtiden. Servicebehovet ökar i synnerhet inom tjänster för seniorer, handikapptjänsterna samt stödet för barn och familjer. Förberedelserna för framtiden förutsätter att servicestrukturen utvecklas samt att öppenvården och förebyggande tjänster med låg tröskel stärks. Detta är möjligt endast genom att omfördela de nuvarande resurserna.
Programmet för balanseringen av ekonomin har beretts inom riktlinjerna för den strategi som Soites full-mäktige godkänt och som en del av dess genomförande. Programmet bygger i synnerhet på stärkandet av öppenvården och tjänster som kan föras till hemmet. Den närmaste servicen är den som förs till hemmen eller till exempel daghem. Vi utvecklar en vårdkedja vars huvudvikt ligger i början av kedjan och be-hovet av tjänster. Öppenvården är dock inte det enda rätta och trygga sättet att bo och vårdas, därför behövs även en tillräcklig mängd vårdplatser för dygnetruntvård.


Programmet genomförs stegvis

I utkastet till programmet ingår sparobjekt för 14 M € som kan genomföras under ett kort tidsperspektiv. I praktiken kan dessa efter godkännande genomföras gradvis under åren 2019 till 2021. Den största delen av sparpotentialen riktas enligt bedömningen till år 2020. Därtill ingår i programmet en sparpotential som är förknippad med utveckling av servicestrukturen, 6 M €, som minskar den kommande kostnadsökning-en. Sammanlagt innebär programmet en sparpotential på cirka 20 M €. En förutsättning för att inbespa-ringarna ska kunna genomföras är dock att det omfattande åtgärdsprogrammet godkänns.


Om förändringarna i servicestrukturen

Ett program med sju punkter är under beredning:


1. Ökad produktivitet

 •  Gäller alla Soites verksamheter
 •  Produktiviteten i processerna säkerställs
  o en enhetlig vårdväg för klienten och patienten
  o smidiga arbetsprocesser, innebär också ändamålsenlighet i ledning och administration
  o säkerställs att lokaler, arbetstid och produkter används aktivt
 •  Målen för personalens arbete fastställs och följs upp, liksom möjliggörandet av de arbetsförhållanden som uppfyllandet av målen förutsätter


2. Verksamhetens tonvikt ligger på förebyggande service och service med låg tröskel
 

 • Förutsätter nära samarbete mellan medlemskommunerna och organisationerna
 • Gör det möjligt att svara på det ökande servicebehovet


3. Stärkande av öppenvården och service nära


 •  Hemsjukhusets och hemvårdens tjänster utvecklas så att det är tryggt att bo hemma och god vård kan säkerställas 
 •  Genomförandet möjliggörs i samarbete med enheter och mottagningar som erbjuder vård dygnet runt – en trygg vårdkedja säkerställs
 • Möjligheten att tryggt bo hemma tryggas i servicen under längre tid än vad som för närvarande är fallet


4. Ett ändamålsenligt nät av hälsostationer

 • Göra sig av med onödiga och icke ändamålsenliga lokaler – en större del av kostnaderna för lokaler kan istället användas för vårdarbetet
 •  Vad är tillräckligt nära? Nätverket för närservice i Soite-området är nationellt sett mycket tätt, vilket även har sitt pris.
 • Den integrerade verksamhetsmodellen förutsätter stöd i form av ett servicenätverk med egen verksamhet som täcker hela området inom bl.a. vård och omsorg – nära samarbete mellan ser-vicehusen och hemvården och hemsjukhuset
 • Exempel på ändringar som förbereds gällande servicenätverket:
   De allmänmedicinska bäddavdelningarna i Dunkars och Kannus minskas med 12 platser -> möjliggör ett stärkande av öppenvården i ådalarna
   Verksamheten vid Terjärvs HVC-enhet avslutas och servicen ordnas vid andra enheter i området
   Förändring av verksamheten i de egna enheterna för serviceboende med heldygnsomsorg för seniorer -> motsvarande antal platser skaffas som köptjänster (Hopijakumpu, Lepola, Harjukoti, Kotiranta, Heimbo, Emeliehemmet)
  o genomförs gradvis och i första hand i enheter där sparpotentialen är mest betydande eller lokalernas verksamhetsmässiga begränsningar är som störst
   Den sjunkande nativiteten måste beaktas i rådgivningsnätverket (planerad centralisering av rådgivningsverksamheten i Kronoby till rådgivningen i Nedervetil)
   Verksamheten inom omsorgen om utvecklingsstörda vid Duuni i Kelviå flyttas till Kompassi
   Enskilda förändringar i öppethållningstiderna för mottagningstjänster samt stängning av mottagningstjänsterna i Nedervetil i Kronoby kommun samt begränsning av verksamheten i Terjärv


5. Nya nivåer i vården

 • Utökad familjevård
 •  Mer seniorboende som en ’mellanform” mellan att bo hemma och att bo inom serviceboende med heldygnsomsorg]


6. Teknologi utnyttjas i hemvården och i arbetet vid mottagningar

 • Bland annat läkemedelsrobotar och VideoVisit-tjänsten används som stöd för hemvården, trygg-hetsamband med mångsidiga funktioner, IV-läkemedelspumpar för användning vid hemsjukhuset samt utnyttjande av fjärrläkartjänster
 • Möjligheterna till fjärrkontakt i mottagningsverksamheten utökas för sakkunniga och yrkesperso-ner
 • Möjligheterna till fjärranslutning utnyttjas i sammanträdessituationer


7. Strategisk balans mellan Soites egen verksamhet och köptjänster

 • Från egen service till köptjänst
  • Serviceboende med heldygnsomsorg görs gradvis om till köptjänst (antalet platser drygt 150)
   kan genomföras endast i begränsad utsträckning i området för att områdets eget täckande nätverk ska kunna bibehållas, och möjliggör en integrerad verksamhetsmodell tillsam-mans med hemvården
 • Från köptjänster till egen verksamhet
  • I vården av handikappade barn samt inom barnskyddet minskas anlitandet av dyra köptjänster och resurserna fördelas till den egna verksamheten


Soites styrelse tar upp programmet för balansering av ekonomin till behandling nästa gång vid sitt sam-manträde 6.5.2019, och överlämnar då styrelsens förslag till fullmäktige. Fullmäktiges avslutande samman-träde hålls 27.5.2019 och ärendet presenteras för fullmäktige vid fullmäktigeseminariet som hålls 13.5.2019.


Meddelanden