Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Handikapptjänstbyrån

Ändringar inom handikapptjänsterna på grund av coronavirusläget

Vänligen uträtta ärenden  vid enheterna bara om du är symtomfri!

Klienter ska vara symtomfria vid hembesök och när de uträttar ärenden vid handikapptjänsternas enheter. Ärenden kan uträttas vid handikapptjänstbyrån och på utvecklingspolikliniken endast enligt tidsbeställning. I Soites tjänster utnyttjas distansarbete och distansmottagning när det är möjligt, men man försäkrar sig om att klienter har alltid vid behov möjlighet att få sina tjänster på plats.

Tillfällig vård

En klient kan inte tas in för en tillfällig vårdperiod om hen har förkylningssymtom eller har exponerats för coronaviruset. Klienten ska ha ett negativt resultat från ett coronavirustest.


Färdtjänster
Samordnandet av transporter avbryts till och med 15.1.2022. Det kan förekomma störningar i klienttransporter.


Instruktioner för besök inom boendeservicen

  • När anhöriga/närstående kommer på besök ska försiktighetsåtgärder iakttas enligt enhetens anvisningar.
  • Det är viktigt att man kommer på besök endast om man inte har symtom.
  • Ansiktsmask ska användas vid besök, för enligt de regionala rekommendationerna om masker ska mask användas när man uträttar ärenden vid social- och hälsovårdsenheter.
  • Det rekommenderas att enheten kontaktas före besöket så att besöket kan genomföras på ett tryggt sätt.
  • Mer information från boendeserviceenheterna.


_______________________


Syftet med handikappservicelagen och handikappserviceförordningen är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället. Målet är dessutom att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Med handikappad avses den som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring. Med lång tid avses olägenhet i minst ett år.

Gravt handikapp är ett begrepp vars innehåll definieras i förhållande till den handikappade människans livssituation och miljö. Ett gravt handikapp innebär ett stort behov av hjälp, service och stödåtgärder. Det grava handikappet definieras alltid i förhållande till den service en person ansökt om. I fråga om äldre bör gravt handikapp särskiljas från åldrande som kan anses vara vanligt. Gravt handikapp ska också särskiljas från sjukdomar och funktionsnedsättningar som vanligt åldrande medför. Sådana sjukdomar är de som också normalt hör till åldrande. De måste alltså ses som sjukdomar eller funktionsnedsättningar som typiskt hör till en viss ålder eller ett visst skede av livet. Vid en sjukdom eller en funktionsnedsättning som beror på normalt åldrande beviljas inte service och stödåtgärder med stöd av handikappservicelagen.

Handikappservicelagen är sekundär i förhållande till annan lagstiftning. Service och stödåtgärder ordnas enligt handikappservicelagen om en handikappad person inte får tillräcklig och för hen lämplig service eller förmåner med stöd av någon annan lag. Primära i förhållande till handikappservicelagen är t.ex. socialvårdslagen, folkhälsolagen, lagen om stöd för närståendevård samt lagar som gäller försäkringar.


Särskild skyldighet att ordna - subjektiva rättigheter

Den service och de stödåtgärder som hör till kommunens särskilda skyldighet att ordna är avsedda för gravt handikappade personer. Det grava handikappet bedöms separat i fråga om varje stödform. Service och stödåtgärder som hör till den särskilda skyldigheten att ordna är:


Allmän skyldighet att ordna - anslagsbunden service och stödåtgärder

Service och ekonomiska stödåtgärder som är avsedda för alla handikappade beviljas enligt anslagen i budgeten:


Länkar

Ansökan om service pågår kontinuerligt. Man ansöker om service med en skriftlig ansökan. Som bilaga bör skickas ett läkarintyg som är högst sex månader gammalt. Av den ska framgå den sökandes grava handikappad och handikappets inverkan i förhållande till den service som man ansöker om.


Kontaktuppgifter

Handikapptjänstbyrån
Strandgatan 16, 67100 Karleby

Telefontid mån-fre kl. 9-12
tfn 040 804 2122

Klientmottagning enligt tidsbeställning

---------------------------------------
Serviceområdeschef för utvecklingspolikliniken och socialarbete inom handikapptjänsterna
Veronica Joskitt
tfn 050 555 0706

Serviceområdeschef för boendetjänster inom handikapptjänster samt dagverksamhetstjänster
Sari Valkama
tfn 040 804 2985

Köptjänst- och tillsynschef
Vivan Nyman
tfn 040 804 2688

Ledningens sekreterare
Risto Puoliväli
tfn 040 804 5901

Verksamhetsområdeschef   
Tanja Witick 
tfn 044 730 7658

Vi finns på Instagram: