Socialservice ➔ Färdtjänster - Soites Reseservicecentral

Soites Reseservicecentral

Aktuellt

Kontaktuppgifterna till Soites Reseservicecentral ändras 1.12.2020. Läs mera i meddelandet.

På grund av coronavirusläget avbryts samordnandet av klienttransporter i Soites område till och med 15.11.2021. Det kan förekomma störningar i klienttransporterna.


I Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite fungerar en Reseservicecentral som koncentrerar sig på hantering och styrning av transporter. Servicen produceras från 1.12.2020 av Taksi Helsinki .

Klienterna har snabb tillgång till Reseservicecentralens tjänster och en resa kan också beställas på förhand.


Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Färdtjänst enligt socialvårdslagen ordnas för personer som inte klarar av att självständigt använda allmän kollektivtrafik. Orsaker till detta kan vara en sjukdom, ett handikapp eller någon annan liknande funktionsnedsättande orsak. Dessa personer behöver stöd för rörlighet för att kunna uträtta ärenden som hör till det dagliga livet.

Färdtjänster kan beviljas för rekreationsresor och resor för att uträtta ärenden. Dessa tjänster beviljas i första hand äldre personer som behöver stöd på grund av att funktionsförmågan blivit nedsatt förknippat med åldrande.

Färdtjänster enligt socialvårdslagen kan beviljas för rekreation och uträttande av ärenden. Resor som ersätts av sjukförsäkring, till exempel resor till läkarmottagning, ersätts inte. Klienten betalar en självriskandel för resan enligt den allmänna kollektivtrafikens taxor. 

För att färdtjänst ska kunna beviljas behövs en ansökan om färdtjänst och ett läkarintyg. Ansökningen och läkarintyget behandlas när begärda bilagor inkommit, senast inom tre månader.


Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Enligt handikappservicelagen ska det ordnas skälig färdtjänst jämte följeslagarservice för en gravt handikappad person om personen på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Färdtjänster enligt handikappservicelagen omfattas av särskild skyldighet att anordna och en person som uppfyller lagens kriterier för gravt handikappad person har subjektiv rätt till dessa tjänster.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen ordnas endast för gravt handikappade personer. När färdtjänster ordnas enligt handikappservicelagen avses med gravt handikappad en person som har särskilda problem med rörlighet. En gravt handikappad person kan inte på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom använda allmän kollektivtrafik utan oskäliga svårigheter. Behovet av färdtjänster ska bero på ett handikapp eller en sjukdom och den olägenhet den medför ska vara långvarig och räcka i minst ett (1) år.

Färdtjänster beviljas vanligtvis inte för konvalescenstiden eller rehabiliteringsfasen efter en sjukdom. Färdtjänstresor enligt handikappservicelagen får inte användas för hälso- och sjukvårds- eller rehabiliteringsresor om de ersätts enligt sjukförsäkringslagen eller enligt någon annan lag. Sådana resor är t.ex. läkar-, laboratorie- och terapibesök, resor för att pröva hjälpmedel eller undersöknings- och behandlingsbesök som en läkare ordinerat.

Handikappservicelagen är sekundär i relation till tjänster som ordnas med stöd av annan lagstiftning. Om behovet av färdtjänst beror endast på en funktionsnedsättning som beror på åldrande, bör färdtjänst ordnas med stöd av socialvårdslagen. Detta ifall klienten i övrigt uppfyller de kriterier som Soites styrelse fastställt i fråga om beviljande av färdtjänst enligt socialvårdslagen. Tjänster och stödåtgärder kan ordnas enligt handikappservicelagen om en handikappad person inte får tillräcklig och för klienten lämplig service eller stödåtgärder  med stöd av någon annan lag.


Man ansöker om färdtjänst med en skriftlig ansökan. Som bilaga krävs alltid ett läkarintyg (som inte är mer än sex månader gammalt).
Beställning av resa

Resor kan beställas dygnet runt alla dagar i veckan:

 • per telefon på numret:
  029 3710 000
  Samtalet kostar 0,084 €/min. (inklusive moms 24 %), vilket är den kalkylmässiga normaltaxan som fastställts av Kommunikationsverket
 • via sms:
  045 7820 1000
 • Med mobilapplikationen Sote Taksi: applikationen finns i applikationsbutiken på mobilen med namnet Sote Taksi.
 • Elektroniskt med en webblankett på adressen:  www.yhteiskuntakyydit.taksihelsinki.fi

Om beställningen görs elektroniskt eller via sms får beställaren en bekräftelse via sms när en bil tagit emot beställningen. Dessutom visar de elektroniska beställningskanalerna (applikationen Sote Taksi och webblanketten) ett beställningsnummer på sin sida när en klient skickat en beställning.

Servicetrafik i Stamkarleby (samordnade minibusstransporter) beställs på följande nummer:
 • Soites servicetrafik:
  tfn 029 371 0002

  För resan tas ut en färdtjänstresa, men ingen självriskandel.
 • Karleby stads servicetrafik:
  tfn 029 371 0005

  För resan tas ut en självriskandel, men ingen färdtjänstresa.
För servicetrafiken ansvarar Dahl-linjaliikenne Oy.

Anvisningarna från 1.12.2020:

Kontaktuppgifter

Vid frågor gällande rätten till färdtjänst kontakta:

Karleby
Kaija Keski-Rahkonen
tfn 050 345 2334
eller
Pia Sorvisto
tfn 040 806 5150

Kronoby
Ellinor Engblom
tfn 050 347 1331

Lestijokidalen
Sanna-Kaisa Göös
tfn 040 804 2151
eller
Anu Jylli 
tfn 040 804 2420

Perho ådal
Petra Nikula-Valo
tfn 040 804 5420

Paula Hautala
puh. 040 804 3203  

Handikapptjänster
(under 65-åringar):

Handikapptjänsternas
klientrådgivning
tfn 040 804 2122 
telefontid mån-fre 9-12

Beställning av FPA transport

Om du har rätt till en taxiresa som ersätts av FPA, beställ taxin via det regionala beställningsnumret: