Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Dataskydd

Sekretess

Soites personal och studerande har tystnadsplikt i fråga om klienternas och patienternas sjukdomar och personliga angelägenheter. Det primära användningsändamålet för socialvårdens klienthandlingar och hälso- och sjukvårdens journalhandlingar är klientens betjäning och patientens vård. Handlingarna är sekretessbelagda enligt lagen om patientens ställning och rättigheter och klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Obefogad hantering av sekretessbelagda klient- och patientuppgifter och andra känsliga uppgifter är förbjuden. Soites personal önskar även hjälp av klienterna och patienterna i den här viktiga uppgiften, dvs. att även de iakttar tystnadsplikt i fråga om angelägenheter som de fått veta om andra klienter/patienter.

Klient- och vårdrelationen ger rättighet att använda nödvändiga klient- och patientuppgifter utan klientens/patientens särskilda samtycke. Det faktum att personen sökt sig till servicen eller vården kan tolkas som samtycke till att man får använda sådana klient- och patientuppgifter om honom/henne som verksamhetsenheten har och som har att göra med den aktuella situationen.


Loggregisteruppgifter och utlämnande av dem

En tillhandahållare av tjänster ska samla in logguppgifter om användningen av patient- eller klientdatasystemet och utlämnandet av uppgifter. Med hjälp av användningsloggregistret kan användningen av personregistret granskas. I utlämningsregistret lagras uppgifter om utlämnande av uppgifter ur personregistret. Med hjälp av loggregisteruppgifterna kontrollerar och granskar man att personregistret används i enlighet med bestämmelser och lagar.

Inom Soite genomförs loggregisterkontroller regelbundet på begäran av klienten eller den närmaste chefen. Rätten att använda loggregister har begränsats till personer till vars uppgifter det hör att göra loggregisterkontroll.

Klienten har rätt att av den som tillhandahåller socialvårdens och hälso- och sjukvårdens tjänster få information om vem som har använt och till vem man har utlämnat uppgifter om klienten samt vad som har varit motiveringen till användningen eller utlämnandet. Begäran om insyn görs med en skriftlig blankett.

Om patienten eller dennas lagliga representant misstänker att uppgifterna missbrukats kan han/hon be om en redogörelse om ärendet, antingen med ett fritt formulerat brev eller med en separat blankett. För att reda upp misstanken om missbruk bör begäran innefatta följande information:

  • tidpunkten för det misstänkta missbruket
  • hur misstanken har väckts – yttrande eller utnyttjande av uppgifterna
  • den misstänkta användaren eller gärningsmannen
  • hurudana uppgifter det är fråga om eller vilket datasystem misstankarna pekar på
  • andra eventuella uppgifter


Begäran om insyn i logguppgifter är i regel en personlig rättighet. En vårdnadshavare till ett barn som är under 12 år gammalt eller ett under 12 år gammalt barns eller en omyndig persons lagliga representant kan göra en begäran om logguppgifter eller utredning. Den lagliga representanten bör bevisa sin rätt till information.

Man har inte rätt att få logguppgifter som är mer en två år gamla om det inte finns särskild orsak för det. Klienten får inte använda eller lämna ut de logguppgifter han/hon fått för andra ändamål. Om klienten ber en andra gång om logguppgifter från samma period, kan serviceproducenten ta ut en skälig avgift för utlämnandet av logguppgifter.

Ytterligare information om insynen i logguppgifter ges av den dataskyddsansvariga.

Kontaktuppgifter

Dataskyddsansvarig
Satu Tikkanen
tfn 044 723 2343
e-postadressen satu.tikkanen(at)soite.fi