Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Uträttande av ärenden å en annan persons vägnar

Det är möjligt att uträtta ärenden å en annan persons vägnar i Soite genom att underteckna en fullmakt. Det är fråga om fullmakten för skötsel av ärenden.

En fullmakt kan ges av en myndig person som har rättshandlingsförmåga. Om en patient/klient är oförmögen att förstå vad en fullmakt innebär, bör man be magistraten utse en intressebevakare. Så ska handlas om en person inte kan förstå en fullmakt t.ex. på grund av minnesproblem eller en intellektuell funktionsnedsättning. Med en fullmakt kan en patient/klient också bemyndiga en privat serviceproducent att sköta sina ärenden. Det kan till exempel vara fråga om en serviceproducent som ger hemvård.