Socialservice ➔ Familjestödservice ➔

Stödpersons- och stödfamiljsverksamhet

Stödpersonsverksamhet

Stödpersonsverksamhet är frivillig verksamhet som kommunen ordnar för att stödja barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd. Verksamheten baserar sig på 28 § i socialvårdslagen. Målet med verksamheten är att inverka positivt på barnets liv samt att främja frisk uppväxt och utveckling.

Principerna för stödpersonsverksamheten

 • frivillighet
 • med de färdigheter och kunskaper en vanlig människa har
 • ingen ekonomisk nytta
 • pålitlighet
 • tystnadsplikt
 • opartiskhet
 • man fungerar på den stödbehövande personens villkor
 • jämlikhet

Stödfamiljsverksamhet

Vardagen i en barnfamilj är händelserik och givande, men emellanåt är den också krävande och sätter föräldrarnas resurser på prov. Många familjer får vid behov stöd av sina närstående, men alla har inte stödande nätverk på nära håll. En stödfamilj kan vara till hjälp för en barnfamilj när stöd behövs och det inte finns släktingar eller vänner runtomkring. Stödfamiljsverksamhet är stödverksamhet i enlighet med 28 § i socialvårdslagen. Målet är att hjälpa barn och familjer samt att trygga barns hälsa och utveckling.

I stödfamiljerna gör man helt vanliga saker. Barnet som ska stödjas lever på stödfamiljens villkor i vardagen. Hen får då nya stimulus, kamrater och relationer till vuxna som stöder hens tillväxt. Samtidigt hjälper stödfamiljen barnets föräldrar att orka genom att erbjuda dem möjlighet att andas ut.

Hurudan är en stödfamilj

En stödfamilj är en vanlig familj som har:

 • tid och plats också för främmande barn
 • vilja att svara mot ett barns behov
 • vilja att erbjuda trygghet och en vanlig vardag
 • en positiv inställning till livet
 • förmåga att diskutera också svåra saker öppet
 • möjlighet att förbinda sig till verksamheten 
 • samarbetsförmåga

Till verksamheten behövs olika slags familjer, för barnen som behöver stödfamilj är i olika åldrar och har olika behov. Föräldrarna i en stödfamilj kan vara unga eller gamla, de kan vara barnlösa eller ha egna barn. Också en person som bor ensam kan fungera som stödfamilj. Att förbinda sig till att fungera som stödfamilj är alla familjemedlemmars gemensamma beslut. 

Kontaktuppgifter

Villa Familjecenter
Hemgårdsvägen 4,
67600 Karleby
Karta

Tfn 040 806 5238,
040 806 5097 

Fax 06 835 2402 

Oona Palosaari
stödrelationskoordinator
tfn 040 804 3674

Är du intresserad av frivilligarbete?

Via Soite kan du bli stödperson eller stödfamilj för ett barn eller en ungdom som behöver stöd. Nya frivilliga får introduktionsutbildning och annan utbildning i att fungera som stödperson eller stödfamilj.