Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Stödtjänstteamet

Syftet med stödtjänstteamet är att stödja välbefinnandet och den allmänna orken hos hemmaboende klienter och deras närståendevårdare. Dessutom försöker teamet stärka tryggheten i att bo hemma.

Genom stödtjänstteamets verksamhet stödjer man närståendevårdaren så att hen orkar och hjälper klienten att klara sig självständigt. Stödtjänstteamet fungerar även för sin del som stöd för närståendevårdare som är i arbetslivet. I all verksamhet betonas ett rehabiliterande tankesätt.  Vård- och rehabiliteringsplanen görs alltid upp tillsammans med klienten, hens närstående och ansvarspersonen för servicen. För närståendevårdaren erbjuds vid behov handledning. Målet är att hen ska i sin tur kunna handleda och hjälpa den närstående på ett sätt som främjar rehabiliteringen. Stödtjänstteamet kan erbjuda service antingen en kort period (max 3 gånger/månad) eller regelbundet (4 gånger eller flera gånger/månad). 

Tjänsten är avgiftsbelagd och baserar sig på de taxor och avgifter som Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite fastställt. Vid kortvarig service tas det ut en avgift per besök (12,10 euro/besök). Vid regelbunden service baserar sig däremot avgiften på klientens inkomster (lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården). Det är alltid en servicehandledare som fungerar som ansvarsperson i fråga om klientens service.

Klienter hos stödtjänstteamet är:

  • klienter som omfattas av stödet för närståendevård
  • 65-åriga hemmaboende klienter som ännu inte får vård- eller omvårdnadstjänster
  • tidigare hemvårdsklienter som tidigare haft några stödbesök av hemvården
  • veteraner
  • krigsinvalider 

Centrala principer i stödtjänstteamets verksamhet:

  • Aktivering av klienter och stödjande av möjligheterna att klara sig självständigt med hjälp av rehabiliterande metoder

Broschyr: Stödtjänstteamet - Som stöd för de äldres hemmaboende samt för att möjliggöra vardagen (den svenskspråkiga texten finns under den finska)Kontaktuppgifter

Serviceförman
Heidi Lindqvist
tfn 040 806 5958

Serviceförman
Merja Mäki
tfn 040 806 5478

Karleby
Servicehandledare Kristiina Huima
tfn 040 806 8190

Perho älvdal
Servicehandledare Petra Nikula-Valo
tfn 040 804 5420