Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Missnöje med service eller vård

Om du är missnöjd med service, vård eller bemötande försök i första hand reda ut situationen med personalen vid den behandlande enheten eller deras chef.

Respons om all verksamhet i Soite kan ges via det elektroniska responssystemet.


Anmärkning

Om en patient är missnöjd med sitt bemötande eller med ett förfarande, kan hen göra en anmärkning till hälso- och sjukvårdens chefsöverläkare med blanketten Anmärkning i enlighet med lagen om patientens ställning och rättigheter. En klient inom socialvården kan göra en anmärkning till socialvårdens ledande tjänsteinnehavare med blanketten Anmärkning i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Anmärkningen ska göras skriftligen. I anmärkningen ska man så detaljerat som möjligt berätta vad det är man är missnöjd med i hälso- och sjukvårds- eller socialvårdstjänsterna. Om möjligt, ska man i anmärkningen också nämna namnen på den person/de personer vars agerande man är missnöjd med.

Vid behov får en patient/klient hjälp av patientombudsmannen/socialombudsmannen med att göra  en anmärkning.


Klagomål

En klient, patient eller hens anhörig har rätt att anföra klagomål om hen är missnöjd med service, vård eller bemötande inom socialvården eller hälso- och sjukvården.

Klagomålet anförs hos Valvira ifall en misstanke om felbehandling gäller behandlingen av en patient som avlidit under vården eller som blivit svårt invalidiserad. Övriga klagomål som gäller service och vård anförs hos det regionförvaltningsverk inom vars område klienten eller patienten har vårdats eller hos riksdagens justitieombudsman.

Ett klagomål kan anföras om man inte är nöjd med det svar man fått på sin anmärkning. Ett klagomål kan anföras också om man redan gjort en anmälan om misstanke om patientskada till Patientförsäkringscentralen. Ett klagomål undersöks vanligtvis inte om det gått två år från händelserna. Ett klagomål kan vara fritt formulerat eller anföras med en klagomålsblankett.

Tillsynsmyndigheten, det vill säga Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket, kan överföra ett klagomål att först behandlas som anmärkning i den verksamhetsenhet som klagomålet gäller.


Sökande av ändring i beslut inom socialvården

En klient inom socialvården kan söka ändring i ett beslut hen fått. Anvisningar om begäran om omprövning skickas alltid med ett beslut.


Patientskada

Hälso- och sjukvården är alltid förknippad med risker och det går inte alltid att undvika dem ens med bästa möjliga vård och behandling. Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård. Den som har rätt till ersättning ska i regel ansöka om ersättning inom tre år från att hen fått veta om skadan eller från att hen borde ha vetat om den.

Patentförsäkringscentralen sköter ersättningsbehandlingen. Praktiska anvisningar vid misstanke om patientskada hittar du på Patientförsäkringscentralens webbsidor. Patientombudsmannen ger också anvisningar i frågan.

 

Läkemedelsskada

Man kan ansöka om ekonomisk ersättning för en skada som orsakats av ett läkemedel hos Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget genom att fylla i en blankett för skadeanmälning.

Ersättningskravet ska framställas inom ett år från det att den som kräver ersättning fått kännedom om en skada som ett läkemedel orsakat.  Kravet på ersättning ska dock framställas senast inom tio år från att patienten slutat använda läkemedlet. 


Sakskador

Sakskador ersätts inte som patientskador. I dessa fall råder personalen vid enheten där skadan skett eller patientombudsmannen patienten att rikta en skriftlig ersättningsansökan till Soites ekonomi- och förvaltningsdirektör.

Till sakskador räknas till exempel att en tandprotes försvunnit eller att ett par glasögon gått sönder vid vård på sjukhus, till följd av att en anställd begått ett fel eller varit försumlig.