Soite ➔ Handikapprådet

Handikapprådet

I kommunallagen föreskrivs om kommuninvånarnas möjligheter att delta i och påverka kommunens verksamhet. Fullmäktige ska se till att kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjänster har förutsättningar att delta i och påverka kommunens verksamhet.

Handikapprådet är en kanal för kommuninvånarna för att delta och påverka, särskilt ärenden som gäller handikapp. För att trygga befolkningens möjligheter att delta och påverka ska kommunen inrätta ett handikappråd och se till att det har verksamhetsförutsättningar. Handikapprådet kan vara gemensamt för flera kommuner. De handikappade personerna och deras anhöriga och organisationer ska ha en tillräcklig representation i handikappråden.

Handikapprådet ska ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika verksamhetsområden i kommunen. Detta gäller ärenden som har en inverkan på de tjänster handikappade personer behöver. Det kan också vara fråga om ärenden som påverkar deras välbefinnande, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjlighet att klara av dagliga funktioner.

Kommuner och samkommuner kan komma lokalt överens om modellen enligt vilken handikappråden ordnas. Många kommuner har redan innan kommunallagen trätt i kraft inrättat handikappråd på basis av handikappservicelagen. Dessa kan fortsätta med sin verksamhet och utveckla den om de tar bestämmelserna gällande handikappråden i beaktande.

I Soite anses klienternas och kommuninvånarnas delaktighet vara viktig, och handikapprådet är ett sätt att förverkliga den. Soites Utvecklingsenhet ansvarar för utvecklande och verkställande av klienters och kommuninvånares delaktighet.

De kommunala handikappråden fortsätter med sitt arbete på det sätt som respektive kommun beslutat. Om kommunerna vill kan de också i fortsättningen inrätta egna eller gemensamma handikappråd. Främjande av välbefinnande och hälsa förblir nämligen kommunernas uppgift, och kommunernas tjänster utanför social- och hälsovårdstjänsterna berör också handikappade personer. Handikappråden har vilja att påverka och ge utvecklingsförslag också till kommunerna.

Handikapprådet har som uppgift i Soite att särskilt främja och följa med verksamheten inom social- och hälsovårdens olika sektorer ur handikappade personers synvinkel. Handikapprådet kan ta initiativ och ge förslag. Det kan också ge utlåtanden om frågor som har betydelse i handikappade personers liv och möjligheter att klara sig i det dagliga livet.

Den lokala sakkunskapen och informationen förmedlas bäst i landskapet om det finns både lokala handikappråd och ett gemensamt handikappråd i landskapet. Soites handikappråd har sammanträden på olika håll i landskapet. Det byggs upp ett fungerande samarbete mellan Soites och kommunernas handikappråd. Kommunernas råd kan då ställa frågor till Soites handikappråd samt överföra ärenden till Soites handikappråd för behandling om de anser att ärendena höra dit. Kommunernas råd kan också överföra ärenden till Soites råd om de vill få ett svar om social- och hälsovårdsärenden i sin egen kommun.

Man vill att Soites handikappråd har en representant från varje medlemskommun. Dessutom ska alla handikappföreningar i området ha möjlighet att delta i rådets arbete. I en del mindre kommuner har handikapp- och äldrerådet varit ett gemensamt råd, eller så har äldreråden också behandlat handikappärenden. Det föreslås att kommunernas handikapp- eller äldreråd  väljer representanter till Soites handikappråd. Rådet skulle dessutom ha två representanter för samkommunens styrelse och tillräcklig tjänsteinnehavarrepresentation från Soite. Permanent sakkunnigmedlem i handikapprådet skulle vara verksamhetsområdeschefen inom omsorgen om utvecklingshämmade och handikapptjänster.

Handikapprådet bör ha sammanträde ungefär fyra gånger per år. Det har som uppgift att:

  • diskutera
  • ge respons
  • förmedla information 

från de kommunala råden till landskapets råd och tvärtom.

Representanterna för föreningar och medborgarorganisationer ska utöver ärendena som är förknippade med den egna föreningen beakta den kommun de representerar.

Handikapprådets arbete koordineras av Soites utvecklingsenhet

Sammansättning 1.1.2021 - 31.12.2021

Nyberg Anders, ordförande
Saari Leo, vice ordförande
Erkkilä Esa / Vertanen Päivi
From Marianne
Hannula Jukka
Heikkinen Raija
Kallio-Järvinen Minna
Kinnunen Elina
Koskela Tiina
Mikkola Antero
Möttönen Vuokko
Törmälehto Asta
Palosaari Anneli, representant för Soites styrelse 
Kallio Jaana, representant för Soites styrelse 
Heinoja Satu, permanent sakkunnigmedlem

Salminen Jussi, delaktighets- och klientrelationschefen, föredragande i rådet
Witick Tanja, verksamhetsområdeschef för handikapptjänsterna
Granvik Paul, byråsekreterare, rådets sekreterare

 


 


Kontaktuppgifter

Delaktighets- och klientrelationschefen
Jussi Salminen
tfn 044 780 9444

Byråsekreterare
Paul Granvik
tfn 044 780 9283

E-postadresserna har formen:
förnamn.efternamn(at)soite.fi