Hälsotjänster ➔ Allmänmedicinska avdelningarna ➔

Allmänmedicinska avdelningen Y1 ALL, Karleby

Välkommen till allmänmedicinska avdelningen Y1 ALL (som tidigare hette allmänmedicinska avdelningen 1). Vår avdelning ansvarar för patienternas allmänmedicinska akutvård, för att kartlägga funktionsförmågan och för att stödja rehabilitering.

Avdelningen har 23 patientplatser. Patienter kommer för vård antingen som jourpatienter eller för fortsatt vård till exempel från andra specialiteter. För vård på avdelning krävs remiss från en läkare. Typiska allmänmedicinska patientgrupper på avdelningen är infektionspatienter, äldre personer med många sjukdomar samt patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Avdelningen har en psykogeriatrisk bedömningsenhet där man bland annat utreder orsaker till minnesrubbningar och utesluter andra sjukdomar. Psykogeriatriska enheten utreder dessutom orsaker till akuta förvirringstillstånd och beteendestörningar. Den gör också yrkesövergripande bedömning av medicinering för att hitta optimal medicinering.

Utgångspunkten för stöd för rehabilitering och vård är patientens behov och mål. Dessa fastställs, alltid när det är möjligt, tillsammans med patienten och/eller med närstående. Man försöker främja patientens hälsa, funktionsförmåga, orientering i sin miljö samt livskvalitet. Man beaktar också välbefinnandet och orken hos patientens närstående. Målet med vård på avdelning är att patienten klarar sig i sitt eget hem eller i någon annan ändamålsenlig miljö. Vård och rehabilitering på avdelning siktar alltid i första hand på att patienten ska klara sig hemma eller i någon annan miljö där hen bott före vård- eller rehabiliteringsperioden, antingen utan tjänster eller med stöd av olika tjänster.

Under vårdperioden stödjer, upprätthåller och förbättrar man patienters funktionsförmåga genom det rehabiliterande vårdarbetets medel. Vården genomförs i yrkesövergripande samarbete och i samarbete med patienter och närstående.

På avdelningen arbetar en avdelningsskötare, en biträdande avdelningsskötare, sjukskötare, närvårdare, läkare och en avdelningssekreterare. Vid behov deltar också andra sakkunniga i vården. Bland dessa kan finnas en fysioterapeut, farmaceut och socialarbetare samt via konsultationer representanter för andra specialiteter.

Vårdavgifter

För kortvarig vård på avdelning tas ut avgift per vårddag. För långvarig vår på avdelning en månadsavgift som baserar sig på inkomsterna.


Kontaktuppgifter

Mellersta Österbottens centralsjukhus
Allmänmedicinska avdelningen Y1 ALL
Mariegatan 16-20
67200 Karleby
y-flygeln,  0 vån. (guidekarta)

tfn 06 828 7604
fax 06 835 2210

Avdelningssekreterare (under tjänstetid)
tfn 040 652 4755

Biträdande avdelningsskötare
Leena Ekokoski

Avdelningsskötare/
Ansvarsområdeschef
Jukka Kivistö
tfn 040 489 2031 (under tjänstetid) 

Avdelningsläkare:
tidsbeställning via avdelningssekreterare


Besökstider

De allmänna besökstiderna vid avdelningen är kl. 13.00-15.00 och 17.00-19.00.
Ni kan dessutom komma överens om andra besökstider med personalen.

Vi ber de anhöriga/närstående välja bland sig en kontaktperson som informerar de andra om patientens tillstånd/situation. Med avdelningssekreteraren kan man komma överens om samtalstid med läkare om ärenden som är förknippade med vården.

Besök under coronavirusepidemin

På grund av coronavirusläget har besöken begränsats i Soites enheter. Vi skyddar sjuka och äldre personer. Max. 2-3 symtomfria besökare åt gången. Hygienanvisningarna i fråga om coronavirusepidemin måste följas noggrant under ett besök. Använd ansiktsmask. Du får mer anvisningar av personalen.