Allmänmedicinska avdelningen Y0 ALL, Karleby

På avdelningen vårdar och rehabiliterar man allmänmedicinska samt palliativa och terminalvårdspatienter. Med palliativ vård avses aktiv, helhetsbetonad vård av en obotligt sjuk person när det inte längre finns möjligheter till botande behandling. Avdelningen har som en enhet med palliativ specialkompetens år 2016 beviljats utbildningsrättigheter.

Avdelningen har sammanlagt 23 vårdplatser. Patienter kommer till avdelningen antingen som jourpatienter eller för fortsatt vård till exempel från andra specialiteter. För vård på avdelning krävs remiss från en läkare eller ett avtal som ingåtts med en patient vid palliativa polikliniken om användning av stödavdelning. I det senare fallet behövs ingen separat remiss. Avdelningen fungerar som stödavdelning för terminalvårdspatienter och palliativa patienter när patientens symptom kräver vård på avdelning.

Målet för verksamheten på avdelningen är att främja patienters hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet. Målet är också beakta de närståendes välmående och ork. Detta kan innebära att man hjälper anhöriga och närstående till en terminalvårdspatient att fortsätta med sitt liv efter att patienten dött. Målet för vården på avdelning är att patienten klarar sig i sitt eget hem eller i en annan ändamålsenlig miljö. Målet för vård och rehabilitering på avdelningen är i första hand att patienten klarar sig hemma eller i någon annan miljö som hen kommit från för vård- eller rehabiliteringsperiod. Målet är att patienten klarar sig antingen utan service eller med stöd av service.

På avdelningen utvecklar man patientorienterat vårdarbete och rehabilitering för allmänmedicinska samt palliativa och terminalvårdspatienter. Till utvecklingsarbetet hör också att tillsammans med en avdelningsfarmaceut göra helhetsbedömning av läkemedelsbehandling. Helhetsbedömningen är uppföljning av läkemedelsbehandling, bedömning av effekterna av läkemedelsbehandling samt främjande av läkemedelssäkerhet.
 
Avdelningens samarbetar med olika aktörer i området. Till dessa hör specialiteter inom specialsjukvården, den öppna hälsovården, socialarbetare, en sjukhuspastor, en avdelningsfarmaceut, palliativa polikliniken och hemsjukhuset samt med cancerföreningen. Som samarbetspartners har vi dessutom bland annat Uleåborgs universitetssjukhus och andra sjukhus.

Vårdavgifter

För kortvarig avdelningsvård tas ut avgift per vårddag och för långvarig anstaltsvård en månadsavgift som baserar sig på inkomsterna.


Kontaktuppgifter

Mellersta Österbottens centralsjukhus
Mariegatan 16-20,
67200 Karleby
y-flygeln,  0 vån. (guidekarta)
 
Vårdpersonalen/
förfrågningar:
allmänmedicinska patienter
tfn 06 828 7606
palliativa och terminalvårdspatienter
tfn 06 828 7605

Fax (06) 835 2210 

Avdelningssekreterare
tfn 044 730 7618
  
Biträdande avdelningsskötare
Satu Hänninen
tfn 040 489 2005

Avdelningsskötare/
Ansvarsområdeschef

Disa Penttilä

tfn 044 730 7619
vardagar kl. 8-16

Avdelningsläkare: 
(tidsbeställning via avdelningssekreterare
vardagar kl. 8-16)Besökstider

De allmänna besökstiderna vid avdelningen är kl. 13.00-15.00 och 17.00-19.00.
Ni kan dessutom komma överens om andra besökstider med personalen.

Vi ber de anhöriga/närstående välja bland sig en kontaktperson som informerar de andra om patientens tillstånd/situation. Med avdelningssekreteraren kan man komma överens om samtalstid med läkare om ärenden som är förknippade med vården.

Besök under coronavirusepidemin

På grund av coronavirusläget har besöken begränsats i Soites enheter. Vi skyddar sjuka och äldre personer. Max. 2-3 symtomfria besökare åt gången. Hygienanvisningarna i fråga om coronavirusepidemin måste följas noggrant under ett besök. Använd ansiktsmask. Du får mer anvisningar av personalen.